Chuẩn bị tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Cập nhật lúc: 09:47 30/09/2021

Dự kiến vào ngày 24/11/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ chủ trì, chỉ đạo Hội nghị Văn hóa toàn quốc, bằng hình thức trực tuyến toàn quốc.

Hội nghị nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đặc biệt là kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ; tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai các quan điểm, chủ trương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về công tác văn hóa, văn nghệ; từ đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021 -2026, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị còn là diễn đàn lắng nghe những ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, chia sẻ của các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ quyết tâm đồng hành với dân tộc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông qua Hội nghị là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại.

Ảnh minh họa

Theo đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, cơ quan báo chí thuộc Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2021 triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về Hội nghị Văn hóa toàn quốc qua việc lồng ghép triển khai, tổ chức các hoạt động như: triển lãm, chương trình nghệ thuật, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tài liệu, các tin, bài, ấn phẩm… để tuyên truyền về Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động thông tin cổ động trực quan, nhất là trên pa nô, áp phích, tranh cổ động, bảng điện tử, triển lãm; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Chủ động tổ chức thực hiện hoặc lồng ghép các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Các hoạt động tuyên truyền phải có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế.

Võ Phượng