Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam

Cập nhật lúc: 15:22 29/09/2021

Nhằm mục đích tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn hóa đối ngoại của Việt Nam, phát triển toàn diện văn hóa, con người Việt Nam, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; ngày 10 tháng 9 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam.

Ảnh minh họa

Theo đó Chỉ thị đề ra một số nhiệm vụ mới, có trọng tâm để các bộ, ngành, địa phương phối hợp triển khai, thực hiện, trong đó tập trung: 1. Đối với công tác quảng bá hình ảnh quốc gia: Chỉ thị yêu cầu tăng cường công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, con người, quảng bá hình ảnh quốc gia ra nước ngoài dưới nhiều hình thức, phương thức thể hiện đa dạng, phong phú như Ngày/Tuần Văn hóa, Lễ hội Văn hóa-Du lịch Việt Nam, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, kết hợp chặt chẽ với xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, các hoạt động đối ngoại nhân dân, phát huy các danh hiệu thế giới, giải thưởng khu vực và quốc tế, tôn vinh danh nhân, anh hùng dân tộc Việt Nam. Tăng cường sự hiện diện của Việt Nam tại các sự kiện khu vực và quốc tế quy mô, uy tín như Triển lãm thế giới EXPO, Thế vận hội Olympic, các liên hoan, lễ hội quốc tế, gắn với đẩy mạnh công tác thông tin trên các phương tiện truyền thông mới; tiếp tục chọn lọc triển khai việc xây dựng các Trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài. 2. Đối với việc áp dụng khoa học, công nghệ số khi triển khai thực hiện: Chỉ thị đề cao việc thúc đẩy phát triển văn hóa số, chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh triển khai hoạt động văn hóa đối ngoại sau khi đại dịch Covid-19 được đẩy lùi. 3. Đối với nhiệm vụ gìn giữ, phát huy tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc: Chỉ thị yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác văn hóa đối ngoại gắn kết chặt chẽ với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần gìn giữ, phát huy tiếng Việt, bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc, thu hút nguồn lực chất lượng cao ở nước ngoài đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. 4. Đối với hoạt động giao lưu biên giới: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tích cực triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại cấp quốc gia và địa phương tại khu vực biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước láng giềng, góp phần làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau của người dân khu vực biên giới. 5. Đối với việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại: Chủ động tiếp thu, giới thiệu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại; đăng cai, tổ chức các sự kiện quốc tế có quy mô, uy tín; phát triển các thương hiệu festival, lễ hội, sự kiện văn hóa - nghệ thuật chất lượng tại Việt Nam; tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. 6. Đối với việc tổ chức thực hiện: Tại Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, các tổ chức nhân dân, doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị, tăng cường triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và kịp thời đề xuất các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác văn hóa đối ngoại.

Để triển khai Chỉ thị trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các nội dung tại Chỉ thị; xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị theo từng giai đoạn (kế hoạch hàng năm; kế hoạch giai đoạn 2022-2026) phù hợp với các điều kiện liên quan; hàng năm trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, báo cáo kết quả triển khai công tác văn hóa đối ngoại trong năm và kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động dự kiến cho năm tiếp theo, đồng thời, kịp thời đề xuất các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác văn hóa đối ngoại khi cần thiết.

Võ Phượng