Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án xây dựng, tổ chức và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa cơ sở giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhật lúc: 14:53 07/05/2020

Ngày 4/5/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1197/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án xây dựng, tổ chức và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa cơ sở giai đoạn 2021 - 2025

 

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Đề án: Xây dựng, tổ chức và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa cơ sở vừa là động lực, mục tiêu góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước.

Mục tiêu cụ thể của Đề án là:  Xây dựng đạo đức lối sống con người Việt Nam: yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nhân ái “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, đoàn kết, đồng thuận xã hội, đề cao trách nhiệm và ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật;  Phát huy hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan phù hợp với từng giai đoạn và các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn 2021-2025; Xây dựng lộ trình và định hướng tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa cơ sở giai đoạn thực hiện Đề án; là cơ sở để các địa phương, đơn vị chủ động thời gian, bố trí kịp thời, hợp lý nguồn kinh phí để tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn tại đơn vị; Quản lý, đầu tư, hướng dẫn, tổ chức thực hiện hiệu quả các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan.

Đề án cũng đề ra các nhiệm vụ, gồm: Xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của lễ hội truyền thống; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện lịch sử khác; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Phong trào “Toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời cũng đề xuất các giải pháp thực hiện, như: Xây dựng chương trình, kế hoạch, Đề án; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; hội thi, hội diễn, Liên hoan văn nghệ quần chúng; tuyên truyền lưu động; triển lãm, cổ động trực quan, phục vụ nhiệm vụ chính trị và các hoạt động khác; Xây dựng Kế hoạch, Chương trình, Đề án, Chương trình phối hợp thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án được trích từ nguồn Ngân sách Nhà nước cấp hàng năm cho các đơn vị; Các địa phương đăng cai chủ động kinh phí cho công tác phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền và công tác tuyên truyền quảng bá tại địa phương. Các địa phương tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động bố trí kinh phí tham gia tập uyện, dàn dựng chương trình, đạo diễn kịch bản, ăn, nghỉ, đi lại thực hiện theo quy định tài chính hiện hành.

Cục Văn hóa cơ sở là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, tổ chức thực hiện Đề án; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện Đề án theo từng năm; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nội dung, nhiệm vụ tại Đề án này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Xem văn bản tại đây

Dương Nguyễn