Ban hành thủ tục hành chính mới hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Cập nhật lúc: 16:08 04/08/2021

Ngày 02/8/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2224/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Ảnh minh họa

Thủ tục hành chính mới ban hành được công bố kèm theo Quyết định này là Thủ tục hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch là cơ quan thực hiện. Nội dung cụ thể của thủ thục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nêu rõ về yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV; làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Việc ban hành thủ tục hành chính mới hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật được căn cứ trên cơ sở Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19.

Xem QĐ số 2224/QĐ-BVHTTDL tại đây

Võ Phượng