Ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam”

Cập nhật lúc: 16:18 08/05/2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 1227/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam".

 Ảnh Internet

Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam" được xây dựng nhằm đánh giá thực trạng ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam hiện nay để đưa ra những giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam; đánh giá đúng các yếu tố tác động, quan điểm và mục tiêu của việc đẩymạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện; xây dựng các nội dung, nhiệm vụ của Đề án, đảm bảo đúng trọng tâm,trọng điểm, thiết thực, hiệu quả.

Vụ Thư viện được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt: Kế hoạch xây dựng Đề án, quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án, Đề cương chi tiết, dự toán kinh phí...; Tổ chức thực hiện các công việc liên quan, hỗ trợ cho việc xây dựng dự thảo Đề án; Xây dựng và hoàn thiện dự thảo Đề án trình lãnh đạo Bộ; Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

Kinh phí xây dựng Đề án được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 cấp qua Văn phòng Bộ. Dự kiến Đề án sẽ được hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt vào tháng 10 năm 2020.

Xem văn bản tại đây

Dương Duy