Xây dựng Khu Di tích lịch sử Sở Chỉ huy - Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3 tại xã Ea Tir, huyện Ea H’leo

Cập nhật lúc: 15:54 27/06/2019

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản số 5135/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xây dựng Khu Di tích lịch sử Sở Chỉ huy - Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3 tại xã Ea Tir, huyện Ea H’leo.

Di tích lịch sử Sở chỉ huy - Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3

Theo đó, thực hiện Thông báo số 3091-TB/TU ngày 19/6/2019 của Thường trực Tỉnh ủy về ý kiến chỉ đạo xây dựng Khu Di tích lịch sử Sở Chỉ huy - Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3 tại xã Ea Tir, huyện Ea H’Leo UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, UBND huyện Ea H’Leo và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 3091-TB/TU tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định hiện hành; đồng thời, thực hiện theo Thông báo số 77/TB-VPUBND, ngày 26/4/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Võ Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3./.

Minh Long