Tiếp tục phối hợp tổ chức, tham gia hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam của đồng bào dân tộc Ê Đê tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 08:44 06/09/2019

Từ năm 2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tích cực phối hợp với Ban Quản lý Khu các làng dân tộc, Ban Quan lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức thành công nhiều hoạt động sự kiện, nhiều lễ hội... tại không gian văn hóa của đồng bào dân tộc Ê Đê, được du khách đánh giá cao và có nhiều ấn tượng tốt đẹp với hoạt động của các nhóm nghệ nhân đồng bào dân tộc Ê Đê tỉnh Đắk Lắk.

Ảnh minh họa

Nhằm tiếp tục phối hợp tổ chức, củng cố, kiện toàn các hoạt động của đồng bào dân tộc Ê Đê tỉnh Đắk Lắk tham gia hoạt động hàng ngày tại Làng, hỗ trợ nội dung hoạt động giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc Ê Đê, quảng bá văn hóa, du lịch tỉnh Đắk Lắk tại không gian nhà dân tộc Ê Đê; phối hợp tố chức các lễ hội, hoạt động văn hóa gắn với địa phương, dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 389/QĐ-SVHTTDL, ngày 29/8/2019 về việc cử Nhóm nghệ nhân tỉnh Đắk Lắk tham các hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Tại Quyết định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh có trách nhiệm tổ chức đưa, đón Nhóm nghệ nhân để bàn giao cho Ban Quản lý Khu làng các dân tộc, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trực tiếp theo dõi, quản lý; hướng dẫn các nghệ nhân làm thủ tục ký kết hợp đồng cụ thể với Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; phối hợp với Ban Quản lý Khu làng các dân tộc để tổ chức tuyên truyền, phố biến, quán triệt cho các nghệ nhân về thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; chấp hành nội quy, quy chế hoạt động của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; xây dựng Nhóm hoạt động trên tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong thời gian tham gia sinh hoạt tại Làng; thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của Nhóm nghệ nhân tham gia sinh hoạt hàng ngày tại Làng để báo cáo Lãnh đạo Sở.

Võ Phượng