Tăng cường giám sát việc xây dựng, tu bổ, tôn tạo các công trình di tích văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc: 21:13 18/04/2019

UBND tỉnh vừa có văn bản số 2957/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo); Sở Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố về tăng cường giám sát việc xây dựng, tu bổ, tôn tạo các công trình di tích văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trên cơ sở thực hiện Công văn số 3008/VPCP-KGVX ngày 12/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo về hoạt động dịch vụ văn hóa, tâm linh UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ (Ban Tôn giáo), Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường giám sát việc đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo các công trình di tích văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đồn điền Ca Da

 Tại văn bản, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải tăng cường giám sát việc đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo các công trình di tích văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan làm rõ việc quản lý các hoạt động thương mại, dịch vụ, thu tiền công đức tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, địa điểm tâm linh gắn với các lễ hội nói chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Minh Long