Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng tại các khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Cập nhật lúc: 14:42 08/05/2019

Đó là nhiệm vụ UBND tỉnh Đắk Lắk giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2019 về công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Một góc di tích lịch sử - văn hóa Đình Lạc giao, Tp Buôn Ma Thuột

Theo Chỉ thị, để tăng cường chấn chỉnh công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu: (1) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng tại các khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu du lịch cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất đai trong khu vực bảo vệ. (2) Sở Xây dựng rà soát các văn bản, quy định trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng để tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; tổ chức phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch xây dựng; nghiên cứu đổi mới phương pháp quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị; rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển đô thị; chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về lập, quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý hoạt động xây dựng. (3) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND xã, phường, thị trấn trong việc quản lý,sử dụng đất theo quy hoach, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích theo quy định của pháp luật. (4) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án và các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư công, đảm bảo gắn kết giữa kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, các chương trình, dự án phát triển đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bố trí chi phí lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch được sử dụng từ vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công. (5) Sở Tài chính bố trí kinh phí đánh giá quy hoạch được sử dụng từ nguồn kinh phí thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. (6) UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn về công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng; tổ chức rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng đến thời hạn phải rà soát điều chỉnh theo quy định; đẩy mạnh công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế độ thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị làm cơ sở cho việc quản lý phát triển đô thị và quản lý trật tự xây dựng; tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch theo thẩm quyền đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định; nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến người dân, cộng đồng, cơ quan tổ chức có liên quan khi lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng; nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để lựa chọn được đơn vị tư vấn lập quy hoạch có đủ năng lực; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng; xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra các công trình xây dựng lấn chiếm đất công, hành lang bảo vệ công trình đê điều, thủy lợi, hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm đất di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu du lịch cấp quốc gia thuộc địa bàn quản lý,…

Dương Duy