Sẽ có Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”

Cập nhật lúc: 21:33 25/04/2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lấy ý kiến lần 2 đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” (sau đây gọi là dự thảo Nghị định).

Ảnh minh họa

Ngày 29 tháng 9 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, đây là căn cứ pháp lý quan trọng để xét, tôn vinh những cá nhân hoạt động và có nhiều cống hiến trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với các văn nghệ sĩ trong tình hình mới, góp phần thực hiện có hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Triển khai thực hiện Nghị định, từ năm 2015 đến nay, đã tổ chức được 02 đợt xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, cụ thể là: Trong đợt xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015, Chủ tịch nước đã có Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” cho 102 nghệ sĩ ưu tú và danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” cho 379 nghệ sĩ. Trong đợt xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018, Chủ tịch nước đã có Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” cho 84 nghệ sĩ ưu tú và danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” cho 307 nghệ sĩ. Việc trao tặng danh hiệu vinh dự cao quý của Nhà nước cho các nghệ sĩ đã góp phần động viên, khích lệ các văn nghệ sĩ “những người chiến sĩ trên mặt trận văn hoá” hết mình cống hiến cho nền văn học nghệ thuật nước nhà, say mê trong sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật, để có nhiều chương trình, tác phẩm, tiết mục nghệ thuật có giá trị phục vụ nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số vướng mắc trong quá trình xét tặng danh hiệu do một số quy định của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP chưa phù hợp với thực tiễn, cần tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến: Cách tính thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp; tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu; hội đồng xét tặng danh hiệu các cấp; tỷ lệ % thông qua của Hội đồng các cấp… nhằm khắc phục những vướng mắc trong quá trình xét tặng mà vẫn bảo đảm tính khách quan, công bằng và tôn vinh được giá trị của danh hiệu vinh dự Nhà nước.

Về bố cục Dự thảo Nghị định gồm 04 điều, cụ thể như sau: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP, gồm 15 khoản, sửa đổi, bổ sung 08 điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP; Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 89/2014/NĐ-CP; Điều 3. Hiệu lực thi hành;  Điều 4. Trách nhiệm thi hành.

Thời gian tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định đến ngày 22/6/2020 tại Trang thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: bvhttdl.gov.vn/van-ban-du-thao/document-7257.htm.

Dương Nguyễn