Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai xây dựng Khu di tích lịch sử Sở Chỉ huy - Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3, xã Ea Tir, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 20:45 24/06/2021

Ban Chỉ đạo Xây dựng Khu di tích Quân đoàn 3, vừa Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai xây dựng Khu di tích lịch sử Sở Chỉ huy - Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3, xã Ea Tir, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Một góc Khu Di tích lịch sử Sở Chỉ huy - Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3

Quy chế gồm 4 Chương, 16 Điều. Theo đó Chương I Quy định chung, gồm 3 Điều; Chương II quy định Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, các thành viên và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gồm 7 Điều; Chương III quy định về Chế độ làm việc và mối quan hệ công tác, gồm 4 Điều ; Chương IV quy định về việc Tổ chức thực hiện, gồm 2 Điều. Bên cạnh những quy định cụ thể tại Quy chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tổng hợp, trình Trưởng ban Chỉ đạo xem xét, quyết định về các nội dung liên quan đến việc triển khai, hoạt động của Ban Chỉ đạo Xây dựng Khu di tích Quân đoàn 3.

Xem nội dung Quyết định tại đây

Võ Phượng