Phê duyệt Dự án nâng cao về kỹ năng cho nguồn nhân lực trực tiếp thực hiện kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam

Cập nhật lúc: 08:27 17/02/2018

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định phê duyệt Dự án “Nâng cao về kỹ năng cho nguồn nhân lực trực tiếp thực hiện kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam”.

Theo đó, Dự án tập trung vào việc tập huấn chuyên sâu về kỹ năng tác nghiệp cho 70% cán bộ của các bảo tàng, di tích, cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp đến công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam được áp dụng cho công chức/ viên chức Phòng Quản lý di sản văn hóa/ Phòng Nghiệp vụ văn hóa, bảo tàng, ban quản lý di tích trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao; công chức chuyên trách về di sản văn hóa Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam thuộc các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp ở Trung ương và địa phương.

Tổng dự toán kinh phí thực hiện Dự án là 974.900.000 đồng và do Cục Di sản văn hóa chủ trì thực hiện.

TV