Lựa chọn hiện vật để xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia (đợt 8)

Cập nhật lúc: 14:39 17/04/2019

Đó chính là nội dung vừa được Cục Di sản văn hóa, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao; Bảo tàng và Ban/Trung tâm quản lý di tích các tỉnh, thành phố tại văn bản số 236/DSVH-BT.

Theo đó, đến hết năm 2018, đã có 164 bảo vật quốc gia được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận, hiện đang được gìn giữ và phát huy giá trị tại các Bảo tàng, Ban Quản lý Di tích và một số Tung tâm Lưu trữ trên địa bàn cả nước.

Để tiếp tục nhận diện những hiện vật có giá trị tiêu biểu, đáp ứng các tiêu chí quy định tại Khoản 21, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa, Cục Di sản văn hóa đề nghị các đơn vị căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia, lập hồ sơ hiện vật gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận bảo vật quốc gia đợt 8 - năm 2019. Văn bản đề nghị kèm hồ sơ hiện vật gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Di sản văn hóa) trước ngày 30/6/2019.

TV