Lập Hồ sơ khoa học xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích Nhà tù Buôn Ma Thuột

Cập nhật lúc: 22:06 05/10/2018

Đó chính là nội dung vừa được UBND tỉnh chỉ đạo tại Kế hoạch số 8485/KH-UBND, về việc lập Hồ sơ khoa học Di tích Nhà tù Buôn Ma Thuột, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, với mục đích tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị tiềm năng của di tích, phát triển du lịch, định hướng di tích trở thành “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch lập hồ sơ khoa học di tích Nhà tù Buôn Ma Thuột, với nội dung gồm: Tổ chức Hội thảo khoa học về Di tích Nhà tù Buôn Ma Thuột (tháng 10/2018); Gặp gỡ, phỏng vấn nhân chứng lịch sử, các cựu tù từng bị giam giữ tại Nhà đày Buôn Ma Thuột (tại Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng); Xây dựng và hoàn thiện Hồ sơ khoa học di tích (viết lý lịch; vẽ bản đồ; vẽ mặt bằng; trích lục bản đồ; thống nhất diện tích khoanh vùng…).

Tại Kế hoạch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đồng thời yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

Yến Linh