Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, năm 2020

Cập nhật lúc: 14:38 23/03/2020

Để có cơ sở thực tiễn và đề ra giải pháp quản lý, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch thực hiện kiểm kê và lập hồ sơ khoa học Di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, năm 2020.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức họp Ban kiểm kê, Tổ giúp việc Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, năm 2020.

Dự kiến việc kiểm kê và lập hồ sơ sẽ được tiến hành từ nay cho đến hết năm 2020.

Minh Khoa