Khảo sát lập hồ sơ khoa học 3 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc: 15:19 21/08/2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tiến hành triển khai Khảo sát, điền dã lập hồ sơ khoa học 3 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của người dân tộc thiểu số tại chỗ trình cấp thẩm quyền phê duyệt và đưa vào danh mục di sản phi vật thể quốc gia, gồm: Các bài chiêng cổ của người Êđê ở huyện Ea H’Leo; Nghi lễ vòng đời người của người M’nông ở huyện Lắk, Lời nói vần của người Êđê ở huyện Cư M’gar.

Khảo sát tại huyện Lắk

Thông qua việc kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2019- 2020, để  có cơ sở thực tiễn và giải pháp quản lý, bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong những năm tiếp theo.

 

Minh Khoa