ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC LỄ HỘI XUÂN KỶ HỢI 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

Cập nhật lúc: 13:37 16/04/2019

Theo báo cáo đánh giá về công tác quản lý và tổ chức lễ hội Xuân Kỷ Hợi 2019, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức và hoạt động lễ hội tại địa phương theo quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội; Thông tư số 15/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội.

Nhằm tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật và góp phần tuyên truyền, ca ngợi những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đắk Lắk trong các phòng trào thi đua lao động sản xuất, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho Nhân dân tham gia, vui chơi, giải trí trong dịp lễ, Tết cổ truyền của dân tộc qua một số hoạt động tiêu biểu như: Hội Xuân tại Di tích lịch sử Đình Lạc Giao; Hội đua thuyền nam truyền thống tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII năm 2019, huyện Krông Ana; Hội Vật xã Vụ Bổn, huyện Krông Păc; Lễ hội cổ truyền dân tộc Thái, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột; Lễ ăn cơm mới, xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar; Lễ hội văn hóa dân gian Việt Bắc, xã Ea Tam, huyện Krông Năng; Lễ hội Hảng Pồ, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ và nhiều lễ hội khác mang đậm bản sắc văn hóa  được tổ chức ở nhiều nơi trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Các Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức lễ hội cũng được thành lập tại các đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện, quản lý và điều hành lễ hội đúng quy chế, phù hợp với quy mô tổ chức lễ hội. Trong thời gian tổ chức lễ hội không xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, các hủ tục lạc hậu, tệ nạn ăn xin, nài ép khách... luôn bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội trước, trong và sau lễ hội. Thông qua các lễ hội, Ban Tổ chức lễ hội đã tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân địa phương và du khách đến dự lễ hội nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của Ban Tổ chức lễ hội về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, có phương án bảo vệ cảnh quan môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm. Ðối với lễ hội văn hóa du lịch, bố trí hướng dẫn viên giới thiệu về giá trị, ý nghĩa của lễ hội. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hướng dẫn các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý và tổ chức các hoạt động lễ hội; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội và các dịch vụ văn hóa trong lễ hội.

Nhìn chung, công tác quản lý và tổ chức lễ hội Xuân Kỷ Hợi 2019 tỉnh Đắk Lắk đã tuân thủ các quy định của Nhà nước về tổ chức và quản lý lễ hội, đảm bảo các điều kiện về không gian, thời gian, địa điểm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy Ðảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp Nhân dân, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh./.

Phượng Võ