Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch ban hành Quyết định về Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021

Cập nhật lúc: 10:45 11/10/2019

Ngày 09/10/2019, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL, về Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021. Mục đích của việc xét chọn nhằm tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi cả nước, ở các lĩnh vực: tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian để trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021.

Theo Kế hoạch tiến trình xét tặng được thực hiện qua các bước: 1. Hội đồng cấp tỉnh; 2. Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ; 3. Hội đồng cấp nhà nước; 4. Thông báo kết quả của Hội đồng cấp nhà nước; 5. Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba; 6. Tổ chức Lễ trao tặng. Theo đó cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan, Bộ VHTTDL giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan thường trực Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba; phổ biến Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh, thành phố; tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Hội đồng cấp tỉnh; tổ chức các phiên họp của Hội đồng cấp tỉnh theo quy trình, thủ tục, hồ sơ quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP và Nghị định số 11/2019/NĐ-CP của Chính phủ; kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ, phục vụ công tác xét tặng tại Hội đồng cấp tỉnh; trả lời đơn, thư liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tại Hội đồng cấp tỉnh; hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ theo quy định.

Võ Phượng