Ban hành Thông tư Quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước

Cập nhật lúc: 07:09 17/10/2019

Ngày 23/9/2019, Bộ Tài chính ban hành quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước. Thông tư gồm 7 điều, quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Đối tượng áp dụng bao gồm: Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, mức chi thù lao cho cán bộ khoa học, kỹ thuật (là người của cơ quan có chức năng thực hiện dự án thăm dò, khai quật khảo cổ hoặc được cử tham gia thường xuyên và trực tiếp vào dự án thăm dò, khai quật khảo cổ) là 300.000 đồng/người/ngày.

Mức chi cho chuyên gia tư vấn khoa học tham gia tư vấn dự án thăm dò, khai quật khảo cổ theo hình thức hợp đồng tư vấn là 650.000 đồng/người/ngày; ngoài mức thù lao này, chuyên gia tư vấn khoa học được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác, tiền tàu, xe (nếu có) theo mức chi quy định về chế độ công tác phí áp dụng đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Mức chi viết báo cáo sơ bộ kết quả thăm dò, khai quật khảo cổ tối đa không quá 04 triệu đồng/báo cáo và mức chi viết báo cáo khoa học kết quả thăm dò, khai quật khảo cổ tối đa không quá 12 triệu đồng/báo cáo. Đối với mức chi cho công tác dập hoa văn và văn bia: Tối đa không quá 100.000 đồng/bản (khổ A4), 150.000 đồng/bản (khổ A3), 250.000 đồng/bản (khổ A2), 450.000 đồng/bản (khổ A0).

Công tác thám sát và khảo cổ để tiếp tục phát hiện trống đồng được Bảo tàng tỉnh thực hiện tại địa bàn huyện Krông Năng, Đắk Lắk

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 08/11/2019 và thay thế Thông tư liên tịch số 104/2007/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn một số nội dung chi, mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Nguyễn Huệ