Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống gắn với phát triển đời sống kinh tế và phát triển du lịch

Cập nhật lúc: 15:06 10/09/2020

Ngày 08/9/2020, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã Quyết định số 2503/QĐ-BVHTTDL Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống gắn với phát triển đời sống kinh tế và phát triển du lịch

Một góc buôn Ako Dhong, tp BMT (Ảnh internet)

Quy định gồm 2 Chương và 13 Điều quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống gắn với phát triển đời sống kinh tế và phát triển du lịch có sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi là dịch vụ sự nghiệp công).

Đối tượng áp dụng Quy định này gồm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống (bao gồm làng, bản, buôn, phum, sóc, plây truyền thống) của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển đời sống kinh tế và phát triển du lịch có sử dụng ngân sách nhà nước.

Quy định đã hướng dẫn áp dụng cụ thể: 1- Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công được ban hành để sử dụng vào việc xây dựng dự toán thực hiện các hoạt động bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống gắn với phát triển đời sống kinh tế và phát triển du lịch. 2- Định mức kinh tế - kỹ thuật là mức hao phí cần thiết về lao động, về nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, dụng cụ và phương tiện để hoàn thành một đơn vị sản phẩm (hoặc một khối lượng công việc nhất định), trong một điều kiện cụ thể của hoạt động bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống gắn với phát triển đời sống kinh tế và phát triển du lịch. 3- Định mức kinh tế - kỹ thuật tại Quy định này là định mức tối đa. Căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan, đơn vị xem xét xác định định mức cho phù hợp làm cơ sở cho việc xây dựng dự toán thực hiện các hoạt động bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống gắn với phát triển đời sống kinh tế và phát triển du lịch. 4- Kinh phí tổ chức các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công được quản lý, sử dụng theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và trong phạm vi dự toán chi ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao. Trong trường hợp có những phát sinh ngoài Quy định này, cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí phải báo cáo và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.  Cơ quan, đơn vị thực hiện dịch vụ sự nghiệp công có trách nhiệm dự toán, thanh toán và quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật.

Những quy định cụ thể, gồm: Tiêu chí, tiêu chuẩn của dịch vụ sự nghiệp công; Bảo tồn giá trị văn hóa vật thể; Bảo tồn giá trị văn hoá phi vật thể; Hỗ trợ phát triển du lịch; Hoạt động của Hội đồng thẩm định và hoạt động kiểm tra, đánh giá việc thực hiện dự án; Quy trình thực hiện; Định mức kinh tế - kỹ thuật;…

Căn cứ Quy định này và các quy định hiện hành của nhà nước, các đơn vị tổ chức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trong bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống gắn với phát triển đời sống kinh tế và phát triển du lịch. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn ở từng giai đoạn cụ thể, cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định.

Xem chi tiết văn bản tại đây

Duy Hà