Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 12/11/2021
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 12/11/2021
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 12/11/2021
Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Nghị định quy định về tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức Nghị định quy định về tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức 12/11/2021
Nghị định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Nghị định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 12/11/2021
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo 12/11/2021
Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 12/11/2021
Nghị định về xử lý kỹ luật cán bộ, công chức, viên chức Nghị định về xử lý kỹ luật cán bộ, công chức, viên chức 12/11/2021
Nghị quyết về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 - 2025 Nghị quyết về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 - 2025 22/10/2021
Nghị quyết quy định một số chính sách đối với Huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao trong nước và quốc tế Nghị quyết quy định một số chính sách đối với Huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao trong nước và quốc tế 22/10/2021
Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/09/2020
Thông tư số 12/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành, liên tịch ban hành 19/11/2019
Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy... 25/11/2019
Thông tư số 11/2019/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện để cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch 11/11/2019
Thông tư số 10/2019/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ... 10/10/2019
Thông tư số 09/2019/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 09/09/2019
Thông tư số 07/2019/TT-BVHTTDL Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/08/2019
Thông tư số: 08/2019/TT-BVHTTDL của Bộ VHTTDL Quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa 03/09/2019
Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND, ngày 30/07/2019 của UBND tỉnh v/v Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk 30/07/2019
Thông tư số 03/2019/TT-BVHTTDL, ngày 05/7/2019 của Bộ VHTTDL Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật cổ vật 05/07/2019
Thông tư số 40/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chín Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. 28/06/2019
Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND Quy định mức ăn hàng ngày đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 10/07/2019
Nghị định số 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường 19/06/2019
Nghị định số 46/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao 27/05/2019
Quyết định số 19/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử 10/05/2019
Nghị định số 45/2019/NĐ-CP của Chính phu Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch 21/05/2019
Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND QĐ ban hành Quy chế phối hợp công tác BVAN quốc gia và đảm bảo trật tự ATXH trong lĩnh vực văn hoá ,gia đình,TDTT và DL trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 14/03/2017
VIDEO

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cao hiệu quả cải cách hành chính nhà nước

Chương trình nghệ thuật "Đắk Lắk chào 2022"

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE