Quyết định số 248/QĐ-UBND, ngày 03/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

v/v công bố TTHC chuẩn hoá trong lĩnh vực văn hoá Du lịch,nếp sống văn hoá và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của SVHTT&DL tỉnh Đắk Lắk