UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020

Cập nhật lúc: 20:17 27/09/2017

Ngày 26/09/2017, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 2664/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch truyền thông, thôn tin tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, nội dung truyền thông, thông tin tuyên truyền tập trung vào các nội dung, gồm: Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Nghị quyết số 26/NQ-TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TW khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và kết luận số 97 của Bộ Chính trị về tiếp tục triển khai thành công Nghị quyết số 26/NQ-TW; tuyên truyền các văn bản liên quan  đến chương trình xây dựng nông thôn mới của các cấp. Thông tin, tuyên truyền kết quả thực hiện phong trào thi đua Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới gắn liền với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; gắn xây dựng nông thôn mới với quá trình đô thị hóa và từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu… Thông tin, tuyên truyền về những thành tựu và kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới trên cả nước, những gương điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất tiêu biểu, những sáng kiến và mô hình tiêu biểu về gìn giữ và bảo vệ môi trường nông thôn… Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và những bất cập tồn tại trong quá trình triển khai Chương trình nông thôn mới ở các địa phương…

Về hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông; Tuyên truyền trên các ấn phẩm; Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hội thi, hội nghị, hội thảo; Tăng cường hoạt động thi đua, tôn vinh cá nhân, tập thể tiêu biểu.

Ảnh: Mô hình nuôi cá lăng tại xã Ea Kao, tp Buôn Ma Thuột

Tại Kế hoạch UBND tỉnh đã giao cho Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh là đơn vị chủ trì, tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh giao phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, thể thao, thiết chế văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đồng thời chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lồng ghép với đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các nội dung về xây dựng nông thôn mới./.

Minh Long