Truyền thông thực hiện các tiêu chí văn hóa trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021

Cập nhật lúc: 22:35 11/11/2021

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về mục tiêu, nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu năm 2021, có 91/152 xã đạt tiêu chí số 6 (đạt 59,8%) và có 134/152 xã đạt tiêu chí số 16 (đạt 88,1%). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai công tác truyền thông thực hiện các tiêu chí văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Ảnh minh họa

Trọng tâm tổ chức tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương đăng ký hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2021. Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật và các quy định về văn hóa của người dân nông thôn; xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo điều kiện để người dân ở nông thôn nâng cao mức hưởng thụ, tham gia hoạt động và sáng tạo văn hóa; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa, thực hiện các tiêu chí phát triển văn hóa nông thôn mới cấp xã, tạo nền tảng vững chắc để phát triển văn hóa nông thôn mới trên địa bàn xã; xây dựng con người, gia đình, cộng đồng nông thôn và môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp và xã hội nông thôn mới. Các huyện Ea H’Leo, Krông Búk, Krông Năng, Ea Kar, Cư Kuin sẽ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác tuyên truyền các tiêu chí văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn 06 xã: Ea Sol (huyện Ea H’Leo); Cư Pơng (huyện Krông Búk), Ea Púk (huyện Krông Năng), Xuân Phú, Ea Păl (huyện Ea Kar); Dray Bhăng (huyện Cư Kuin).

Yêu cầu đặt ra đối với công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền phải đầy đủ, hiệu quả về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về xây dựng nông thôn mới đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn các xã trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nội dung, cách thức thực hiện rõ ràng, đơn giản, thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm, an toàn, tránh hình thức, lãng phí và huy động mạnh mẽ nội lực của người dân tham gia, đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Võ Phượng