Triển khai quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

Cập nhật lúc: 14:39 21/10/2018

Cục Văn hóa cơ sở vừa ban hành văn bản 697/VHCS-NSVH, gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về triển khai thực hiện Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị các đơn vị: Một là quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ; chủ động tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến Nghị định đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Hai là hướng dẫn việc đăng ký các danh hiệu “Gia đình văn hóa “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” năm 2019 theo quy dịnh tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP. Ba là căn cứ quy định của Luật Thi đua khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng, thì việc bình xét các danh hiệu được tính thi đua trong 01 năm, hồ sơ bình xét theo đăng ký thi đua từ dầu năm. Vì vậy, đối với việc xét tặng thi đua năm 2018, để đảm bảo đúng quy định của Luật và phù hợp với thực tế, thuận lợi cho các dịa phương thì việc thực hiện quy trình bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” được áp dụng theo quv định tại Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Việc đăng ký tham gia thi đua và bình xét các danh hiệu văn hóa nêu trên trong những năm tiếp theo sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP./.

Nhị Bình