Triển khai hỗ trợ cơ sở vật chất văn hóa thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2021

Cập nhật lúc: 20:41 26/11/2021

Mục đích tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn các huyện: Krông Năng, Ea Kar, Ea H’Leo, Krông Búk, Cư Kuin, Cư M’Gar, thị xã Buôn Hồ. Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất văn hóa (Tiêu chí số 6) và đời sống văn hóa tinh thần (Tiêu chí số 16) nhằm từng bước hoàn thiện các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch hỗ trợ cơ sở vật chất văn hóa thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Nhà Văn hóa cộng đồng buôn Tring, thị xã Buôn Hồ

Kế hoạch sẽ triển khai thực hiện các nội dung về hỗ trợ cơ sở vật chất văn hóa cho các Nhà văn hóa cấp xã, Hội trường thôn, Nhà văn hóa cộng đồng buôn cho các xã, các thôn, buôn của xã đăng ký hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2021, các xã khó khăn ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và xã đã được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2020 nhưng còn nợ về cơ sở vật chất theo quy định. Đến năm 2021, có 90/152 xã đạt chuẩn tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa, có 134/152 xã đạt chuẩn tiêu chí số 16 về Văn hóa. Mức chi hỗ trợ không quá 40 triệu đồng/1 Nhà văn hóa cấp xã. Mức chi hỗ trợ không quá 30 triệu đồng/1 Hội trường thôn, Nhà văn hóa cộng đồng buôn.

Việc hỗ trợ cơ sở vật chất văn hóa Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2021 được thực hiện theo Quyết định số 3107/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về việc bổ sung kinh phí năm 2021 cho các đơn vị và trên cơ sở báo cáo nhu cầu đề nghị hỗ trợ cơ sở vật chất văn hóa năm 2021 của Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện: Krông Năng, Ea Kar, Ea H’Leo, Krông Búk, Cư Kuin, Cư M’Gar, thị xã Buôn Hồ. Do đó cần phải phối hợp với Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới của tỉnh xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, xây dựng môi trường văn hóa vùng nông thôn có đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú; góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Cụ thể hóa về nguồn vốn trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao hiệu quả, thiết thực và ý nghĩa, đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp Nhân dân vùng nông thôn; bảo tồn, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Võ Phượng