Tổng kết Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2020

Cập nhật lúc: 23:13 23/12/2020

Sáng 23/12, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào H’Yim Kđoh chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Năm 2020, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được các cấp cơ sở triển khai qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhận được sự đồng tình hưởng ứng, tham gia của người dân. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nội dung thực hiện Phong trào trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, mạng lưới truyền thanh ở cơ sở và kịp thời thông tin đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân về các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên cập nhật cung cấp tài liệu tuyên truyền để đảm bảo tuyên truyền những nội dung mới của Phong trào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh H’Yim Kđoh phát biểu tại hội nghị.

Phong trào xây dựng Gia đình văn hoá, được các cấp từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện; nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm của gia đình đối với cộng đồng, từng thành viên trong gia đình và Nhân dân từng bước được nâng cao; việc thực hiện nếp sống văn minh, trong việc cưới, việc tang, lễ hội ngày càng được thực hiện rộng rãi trong Nhân dân; từ đó các tệ nạn xã hội và hủ tục lạc hậu từng bước được đẩy lùi. Đến nay, toàn tỉnh có 376.914/452.454 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Việc triển khai thực hiện Phong trào xây dựng thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa từng bước đã đi vào thực chất, đạt những kết quả nổi bật và tiếp tục nhận được sự đồng tình hưởng ứng tham gia tích cực của Nhân dân. Năm 2020, toàn tỉnh có 2.044/2.481 thôn, buôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa; có 18/32 phường, thị trấn được công nhận “Danh hiệu đạt chuẩn văn minh đô thị”. Đến nay, toàn tỉnh có 1.543/1.671 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Các hoạt động thể dục, thể thao sôi nổi được quần chúng Nhân dân tham gia; Tỷ lệ người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 30,00%; tỷ lệ gia đình tập luyện TDTT thường xuyên đạt 18,10%; tỷ lệ trường học đảm bảo rèn luyện giáo dục thể chất đạt 100%, đã góp phần nâng cao thể lực, trí tuệ, tầm vóc con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng tập thể và cá nhân

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Đắk Lắk chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Xây dựng người tốt, việc tốt các điển hình tiên tiến” ngày càng có sự lan tỏa và đi vào thực tế; nhiều giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy; việc xây dựng, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội ở một số địa phương có nhiều chuyển biến tích cực... Đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trên tất cả các ngành, các lĩnh vực và đã được các cấp Đảng, Nhà nước ghi nhận và khen thưởng.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào Thái Hồng Hà trao Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng các tập thể

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào H’Yim Kđoh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các cấp và sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong năm 2020; trong thời gian tới các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên đưa phong trào phát triển sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, nội dung thiết thực, tránh hình thức chạy theo thành tích, đặc biệt là nâng cao về chất lượng và hiệu quả các danh hiệu văn hóa trong đời sống xã hội…

Hội nghị đã đề ra các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2021 gồm: có 83,5 % trở lên hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 82 % trở lên thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa; 92 % trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 56 % phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Các tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh tặng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và  1 cá nhân; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000 - 2020.