Tổ chức tuyên truyền Ngày hội Đại Đoàn kết các dân tộc Việt Nam - 18/11

Cập nhật lúc: 15:32 07/10/2019

Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh!

Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc!

Tôn trọng, lng nghe và chia sẽ để gi gìn hạnh phúc gia đình!

Mi gia đình phấn đấu thực hiện: Ông bà, cha mẹ mu mực, con cháu tho hiền!”

Xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là t ấm của mi người, là tế bào lành mạnh của xã hội!”

Là nội dung khẩu hiệu tuyên truyền Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam (18/11), tiếp tục triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Đắk Lắk, được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện từ ngày 13/11/2019 đến ngày 20/11/09.

Ảnh minh họa

Đây là đợt tuyên truyền nhằm góp phần củng cố, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể; nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội về nội dung, ý nghĩa thiết thực trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thông qua việc tuyên truyền Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam nhằm tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo dức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh, việc thực hiện Phong trào thi dua yêu nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huy động mạnh mẽ nội lực của người dân trong tham gia, đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng các cộng đồng dân cư ổn định, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Thực hiện Cuộc vận dộng “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Võ Phượng