Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Cập nhật lúc: 20:12 26/04/2019

Đó chính là nội dung vừa được UBND tỉnh triển khai tại Kế hoạch số 3104/KH-UBND nhằm thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018.

Theo đó, với mục đích nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo nội dung Kết luận của Thủ tướng Chính phủ; tạo sự chuyển biến tích cực về xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, trong gia đình, làng xóm; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng nông thôn mới.

Nội dung của Kế hoạch tập trung vào một số điểm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với các cuộc vận động, phong trào khác; kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch, các tiêu chuẩn xét công nhận các danh hiệu văn hóa; ưu tiên đầu tư kinh phí, nhân lực cho các hoạt động nhằm triển khai thực hiện Phong trào có hiệu quả…

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các thành viên, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào cấp tỉnh đôn đốc thực hiện Kế hoạch này. Các sở, ngành, địa phương của tỉnh có liên quan chủ động triển khai các nội dung đã được phân công./.

Thanh Viên