Thực hiện Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước

Cập nhật lúc: 15:13 21/10/2018

Trên cơ sở Quyết định số 3727/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả nội dung Đề án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản số 4530/BVHTTDL-PC, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị: Một là tổ chức triển khai Đề án trên cơ sở lồng ghép với việc triển khai thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hựơng ước, quy ước. Hai là tổ chức, chỉ đạo đưa các nhiệm vụ được giao trong Đề án vào Kế hoạch công tác của các đơn vị liên quan giai đoạn đến năm 2021 để triển khai thực hiện./.

 

Quang Minh