Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022

Cập nhật lúc: 19:57 09/10/2021

Trước yêu cầu phải cụ thể hóa về nguồn vốn trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao đảm bảo đúng mục đích, trọng tâm, hiệu quả, thiết thực; đồng thời bảo tồn, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong tỉnh. Ưu tiên những xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa; thôn, buôn đạt chuẩn nông thôn mới… đảm bảo đáp ứng yêu cầu đời sống văn hóa tinh thần theo Tiêu chí số 06 cho Nhân dân, từng bước hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Ảnh minh họa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, nhằm tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh; đặc biệt đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo điều kiện để người dân nông thôn tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho trẻ em và người cao tuổi; từng bước xóa dần sự chênh lệch về khoảng cách hưởng thụ văn hóa tinh thần giữa thành thị và nông thôn; góp phần thúc đẩy các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. 

Trọng tâm dự kiến sẽ triển khai hỗ trợ cơ sở vật chất văn hóa, thể thao cho: 10 Nhà văn hóa cấp xã; 250 Hội trường thôn, Nhà Văn hóa cộng đồng buôn và công tác truyền thông về triển khai thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tuyên truyền việc phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong việc xây dựng đạo đức, lối sống, gìn giữ và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng bằng nhiều hình thức như: in pano, áp phích, khẩu hiệu, xe loa, Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổ chức Buôn vui chơi, Buôn ca hát tại 03 xã: Cư Huê, huyện Ea Kar; Ea Uy, huyện Krông Pắc; Ea Kuêh, huyện Cư M’Gar; cấp trang phục truyền thống cho đội chiêng, đội văn nghệ buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng, trang phục của đồng bào các dân tộc thiểu số nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở. Đầu tư, hỗ trợ 01 mô hình thí điểm về phát triển du lịch nông thôn gắn với sản phẩm OCOP tại xã Ea Tul, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk, nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, nghề truyền thống của đồng bào DTTS địa phương.

        Việc triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 sẽ góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật và các quy định về văn hóa của người dân nông thôn; xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo điều kiện để người dân ở nông thôn nâng cao mức hưởng thụ, tham gia hoạt động và sáng tạo văn hóa. Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa, thực hiện các tiêu chí phát triển văn hóa nông thôn mới cấp xã, tạo nền tảng vững chắc để phát triển văn hóa nông thôn mới trên địa bàn xã; xây dựng con người, gia đình, cộng đồng nông thôn và môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu đến năm 2022, có 95/152 xã đạt chuẩn tiêu chí số 06 về văn hóa (đạt 62,5%).

Võ Phượng