Tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 1/7/2016 của UBND tỉnh

Cập nhật lúc: 20:46 09/06/2018

UBND tỉnh vừa có văn bản số 4598/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Tư pháp về việc tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Ảnh: Trình diễn chiêng trong Lễ bỏ mả của người M'nông ở huyện Buôn Đôn

Theo đó, trên cơ sở Quyết định số 1008-QĐ/TU ngày 30/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 10-QĐ/TƯ ngày 11/8/2015 và Quy định kèm theo Quyết định số 534-QĐ/TƯ ngày 12/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc đối với cán bộ, đảng viên đồng thời nghiên cứu nội dung Quyết định số 1008-QĐ/TU nêu trên và tính cần thiết sửa đổi, bổ sung Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

Linh Nhi