Nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Cập nhật lúc: 21:35 15/04/2017

Ngày 12/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có Công văn số 1499/BCĐ-VPTTBCĐ gửi Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc nâng cao chất lượng Phong trào TDĐKXDĐSVH.

Theo đó, để nâng cao chất lượng Phong trào, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào TDĐKXDĐSVH đề nghị Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai, thực hiện việc một số nội dung sau:

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện Quyết định số 2478/QĐ- TTg ngày 30/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Truyền thông về phát triển Phong trào TDĐKXDĐSVH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với trọng tâm là thông tin, tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về những điển hình tiên tiến, nêu gương “Người tốt, việc tốt” trong việc thực hiện Phong trào, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến nhiều đối tượng, tầng lớp nhân dân với nhiều nội dung phong phú, đa dạng; đồng thời lên án các thói hư tật xấu, biểu hiện tiêu cực, hình thức, chạy theo thành tích trong việc xét và công nhận các danh hiệu văn hóa.

Căn cứ Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 30/3/2016 giữa Chính phủ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 và căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, rà soát, điều chỉnh, bổ sung tiêu chí về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn lương thực, thực phẩm trong sản xuất, chăn nuôi, chế biến và kinh doanh vào tiêu chuẩn bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào TDĐKXDĐSVH.

Chấn chỉnh việc thực hiện quy trình, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu văn hóa, đặc biệt là trong việc xét, công nhận các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, Làng (thôn, ấp, bản, tổ dân phố) văn hóa, tránh hình thức, chạy theo thành tích.

Rà soát, chấn chỉnh hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp; thực hiện tốt quy chế phối hợp; phân công rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nội dung kế hoạch, quy trình thực hiện các hoạt động của Phong trào.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến; phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các biểu hiện thiếu trách nhiệm, vi phạm trong việc xét, công nhận các danh hiệu văn hóa, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trên địa bàn./.

 

TH (Nguồn: www.bvhttdl.gov.vn)