Một số kết quả trong 15 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở huyện Krông Bông

Cập nhật lúc: 09:17 24/12/2016

 Theo thống kê, đến tháng 6 năm 2016 trên địa bàn huyện có 87/139 thôn, buôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 62% và 02 xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới gồm: xã Hòa Phong, xã Hòa Thành, có 115 cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký đơn vị văn hóa trên địa bàn huyện theo Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014, và có 13.800/19.893 gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 69,3%. Đến nay 100% thôn, buôn, tổ dân phố  đã xây dựng quy ước, hương ước, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…Thường xuyên  tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nội dung quy ước của khu dân cư, nâng cao chất lượng xây dựng danh hiệu gia đình, thôn, buôn, tổ dân phố văn hoá, đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hoá trong các cơ quan, đơn vị. Toàn huyện hiện nay có 01 Nhà văn hóa cấp huyện, 02 Nhà văn hóa cấp xã, và 83/139 nhà sinh hoạt cộng đồng và hội trường thôn, buôn, tổ dân phố. Thường xuyên tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước, địa phương và  phục vụ nhiệm vụ chính trị như: các Hội thi, Hôi diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng, Dân ca, Dân vũ, diễn tấu cồng chiêng…

          Trên địa bàn hiện còn lưu giữ 34 Nghi lễ, lễ hội, 77 bộ chiêng Êđê, Mơ Nông, 97 nghệ nhân biết dệt thổ cẩm, 79 Nghệ nhân biết diễn tấu cồng chiêng, 24 Nghệ nhân biết chỉnh chiêng, 44 Nghệ nhân biết truyền dạy đánh chiêng, 26 Bến nước truyền thống, 69 Nhà dài truyền thống, 46 Nghệ nhân biết chế tác nhạc cụ, 27 nghệ nhân tạc tượng, 42 người biết xử luật tục … Thường xuyên tổ chức sưu tầm, quản lý, bảo tồn văn hoá dân tộc, như: Truyện cổ, nhà dài truyền thống, cồng chiêng và khôi phục các lễ hội dân gian như: Lễ cúng bến nước, lễ cầu mưa, lễ trưởng thành, lễ cúng được mùa…

 

          Có thể khẳng định, phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện Krông Bông đã góp phần thực hiện có kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của địa phương, nội dung của phong trào đáp ứng được nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của người dân. Trong thời gian tới, huyện đã đưa ra các mục tiêu: Tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa để phát triển bản sắc văn hóa dân tộc bản địa, thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác bảo tồn di sản văn hóa truyền thống, tổ chức các hoạt động văn hóa đa dạng, phong phú hơn. Qua đó, nhằm khơi dậy lòng tự hào bản sắc văn hóa dân tộc trong nhân dân.

Châu Phan