Khẩn trương hoàn thiện Nghị định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”

Cập nhật lúc: 14:35 22/03/2018

Đó là nội dung tại Thông báo số 110/TB-VPCP ngày 20/3/2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phối hợp thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Văn bản nêu rõ, trong những năm qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đồng lòng chung sức với Chính phủ để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, động viên Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Mặt trận phát động. Việc lồng ghép, gắn kết các nội dung hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói riêng và các phong trào thi đua nói chung ở cơ sở với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ: Nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được phát huy, chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành, xã hội hóa hoạt động văn hóa, xây dựng các thiết chế văn hóa ngày càng được  mở rộng; nhiều di sản văn hóa được bảo tồn, tôn tạo; phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng;...

Tuy nhiên, thực tế triển khai phong trào và cuộc vận động còn bộc lộ những hạn chế nhất định: Tiêu chí và quy trình bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa còn rườm rà, nặng về giao chỉ tiêu hành chính; kết quả công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị chưa phản ánh thực chất đời sống văn hóa; có sự chồng chéo về nội dung hoạt động, trùng lặp danh hiệu thi đua phát động thực hiện trên cùng một đối tượng, một địa bàn, gây khó khăn trong việc tổ chức triển khai ở các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở.

Để đổi mới việc thực hiện các phong trào thi đua ở cơ sở, bảo đảm việc lồng ghép nội dung, đánh giá, bình xét và khen thưởng các danh hiệu văn hóa ở xã, phường, thị trấn, khu dân cư theo hướng thiết thực, hiệu quả, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian tới cần triển khai thực hiện các nhiệm vụ:  Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, với các tiêu chí, tiêu chuẩn bình xét dễ nhớ, dễ thực hiện; Thực hiện việc rà soát các phong trào, cuộc vận động có nội dung hoạt động có liên quan đến xây dựng đời sống văn hóa (làm rõ đặc thù của từng phong trào, cuộc vận động) để làm cơ sở định hướng hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong giai đoạn tới; Tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện Phong trào tại các địa phương để kịp thời nắm bắt, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương và cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng tiêu chí đô thị văn minh để thống nhất hướng dẫn thực hiện trong cả nước.

Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi Luật thi đua, khen thưởng cho phù hợp với nội dung tiêu chí mới về xét tặng các danh hiệu thi đua về văn hóa, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào thi đua yêu nước; hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì, phối hợp với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đổi mới việc xét tặng các danh hiệu văn hóa bảo đảm chất lượng, thiết thực./.

Nhị Bình