Huyện Lắk: Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới

Cập nhật lúc: 09:06 24/12/2016

Trong những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Lắk đã hăng hái thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả phấn khởi; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao.

Trong năm 2015, trên địa bàn huyện có 85/124 thôn, buôn tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hoá, đạt tỷ lệ 68,5%; có 11.714/15.838 hộ được công nhận gia đình văn hoá, đạt tỷ lệ 73,9%; có 77/90 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá, đạt tỷ lệ 85,5%; có 88/89 buôn có nhà sinh hoạt văn hoá cộng đồng; 02/28 thôn có hội trường; 02/07 tổ dân phố có hội trường.

Bên cạnh đó, còn thường xuyên phối hợp lồng ghép tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, Hội thi, hội diễn văn hóa văn nghệ, chiếu phim, cổ động trực quan, xe loa, xây dựng panô, tờ rơi, loa truyền thanh về cuộc vận động trên địa bàn huyện, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, củng cố trật tự an ninh, tổ chức hoạt động nhà văn hoá cộng đồng.

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; đồng thời phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc, phấn đấu xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phát triển xây dựng nền văn hoá Việt Nam, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng gia đình, thôn, buôn, tổ dân phố, xã đạt chuẩn nông thôn mới; xã, thị trấn văn hóa có kinh tế phát triển, đảm bảo trật tự an ninh…

 

Quang Huy