Hướng dẫn việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

Cập nhật lúc: 14:47 17/12/2018

Cục Văn hóa cơ sở vừa có văn bản số 848/VHCS-NSVH, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP.

Theo đó, từ năm 2019 việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” sẽ thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định 122/2018/NĐ-CP.

Về nguyên tắc bình xét, công nhận các danh hiệu phải đảm bảo tính khách quan, công bằng, chính xác và công khai; được thực hiện trước ngày 30/1 và bình xét trước ngày 20/12 hàng năm trên cơ sở tự nguyện và chỉ xét những gia đình, khu dân cư có đăng ký tham gia.

Về quy trình xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm: Gồm 5 bước (Đăng ký thi đua – Trưởng khu dân cư lập danh sách xét danh hiệu – Họp xét – Trưởng khu dân cư dựa trên kết quả xét lập hồ sơ khen thưởng – Chủ tịch UBND cấp xã xét tặng danh hiệu GĐVH hàng năm).

Về quy trình xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm: Gồm 5 bước (Đăng ký thi đua – UBND xã lập danh sách xét danh hiệu – Họp bình xét – Chủ tịch UBND xã dựa trên kết quả xét lập hồ sơ khen thưởng - Chủ tịch UBND cấp huyện xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm).

Về quy trình xét tặng Giấy khen gia đình văn hóa: Gồm 4 bước (Trưởng khu dân cư tổng hợp danh sách gia đình đủ điều kiện – Họp bình xét – Trưởng khu dân cư dựa trên kết quả xét lập hồ sơ - Chủ tịch UBND xã quyết định tặng Giấy khen gia đình văn hóa) và chỉ xét cho hộ gia đình 3 năm liên tục được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa.

Về quy trình xét tặng Giấy khen khu dân cư văn hóa: Gồm 5 bước (UBND xã tổng hợp danh sách khu dân cư đủ điều kiện – Họp bình xét – UBND xã dựa trên kết quả xét lập hồ sơ - Chủ tịch UBND huyện tổ chức họp Hội đồng thi đua khen thưởng – Chủ tịch UBND huyện quyết định tặng Giấy khen khu dân cư văn hóa) và chỉ xét cho khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục được công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Ngoài ra, văn bản cũng hướng dẫn cụ thể thang điểm áp dụng theo khu vực để đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa; các bước chấm điểm đối với hộ gia đình, khu dân cư; Kinh phí cho việc xét tặng các danh hiệu văn hóa, giấy khen cũng như mẫu giấy công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa./.

 

Nhị Bình