Góp ý dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, quy trình công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố van hóa”.

Cập nhật lúc: 17:37 12/05/2018

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 782/SVHTTDL-XDNSVHGĐ, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về góp ý dự thảo Nghị định.

Theo đó, dự thảo Nghị định gồm 4 chương, với 22 điều,  cụ thể: Chương I là những quy định chung (từ Điều 1 – Điều 6); Chương II là tiêu chuẩn, hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận và cấp giấy khen, danh hiệu “Gia đình văn hóa” (từ Điều 7 – Điều 12); Chương III và tiêu chuẩn, quy trình công nhận và cấp bằng chứng nhận, danh hiệu văn hóa của khu dân cư (từ Điều 13 – Điều 18) và Chương IV là tổ chức thực hiện (từ Điều 19 – Điều 22).

Tại dự thảo Nghị định, Chính phủ giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này đồng thời nêu rõ trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chịu trách nhiệm trước Chính phủ về công tác quản lý nhà nước đối với việc công nhận, cấp Giấy khen, danh hiệu “Gia đình văn hóa” và Bằng chứng nhận danh hiệu văn hóa của khu dân cư; Chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về công nhận, cấp Giấy khen, danh hiệu “Gia đình văn hóa” và Bằng chứng nhận danh hiệu văn hóa của khu dân cư; Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong quá trình công nhận, cấp Giấy khen, danh hiệu “Gia đình văn hóa” và Bằng chứng nhận danh hiệu văn hóa của khu dân cư theo quy định của pháp luật; Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật./.

Linh Nhi