Điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2019-2020

Cập nhật lúc: 10:15 05/04/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 639/QĐ-UBND về ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2019-2020.

Theo đó, trên cơ sở nội dung của các tiêu chí và hướng dẫn của các Sở, ngành để đánh giá từng tiêu chí của các khu dân cư trên địa bàn các xã theo Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới hoặc vườn mẫu nông thôn mới giai đoạn 2019-2020, chủ động triền khai đến các phòng, ban trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã và Nhân dân biết, tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời, ban hành Quyết định công nhận khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu hoặc vườn mẫu nông thôn mới.

Quy định gồm 02 chương, 04 điều và được áp dụng cho các thôn, buôn thuộc các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới áp dụng trên địa bàn tất cả các xã.

Thẩm quyền xét, công nhận và công bố: Chủ tịch UBND cấp huyện xét, công nhận và công bố khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu hoặc vườn mẫu nông thôn mới.

Điều kiện, xét công nhận khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Thôn, buôn trên địa bàn các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới có đăng ký xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu với UBND xã; Có 100% tiêu chí thực hiện trên địa bàn khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Điều kiện công nhận vườn mẫu nông thôn mới: Các cá nhân, hộ gia đình, Tổ hợp tác, Hợp tác xã... trên địa bàn các xã có đăng ký xây dựng vườn mẫu nông thôn mới với UBND xã; Có 100% tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới đạt chuẩn theo quy định.

Trình tự, thủ tục đăng ký khu dân nông thôn mới kiểu mẫu hoặc vườn mẫu nông thôn mới: Ban phát triển thôn, buôn đăng ký công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu hoặc vườn mẫu với UBND xã trước ngày 10/10 của năm liền kề trước năm đánh giá; trường hợp thôn, buôn chưa đăng ký công nhận theo thời gian quy định trên, nếu thấy đủ điều kiện thì đăng ký bổ sung trước ngày 15/6 của năm đánh giá. Trong thời gian 05 ngày làm việc (từ ngày nhận được đăng ký của thôn, buôn), UBND xã trả lời bằng văn bản về kết quả đưa vào kế hoạch thực hiện xây dựng thôn, buôn nông thôn mới hoặc vườn mẫu nông thôn mới, nêu rõ lý do đối với thôn, buôn hoặc vườn mẫu chưa đưa vào kế hoạch.

Khu vườn cà phê

Trình tự công nhận khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu hoặc vườn mẫu nông thôn mới gồm các bước: (1) Ban phát triển thôn, buôn tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu hoặc vườn mẫu nông thôn mới; (2) UBND xã tổ chức thẩm tra, đề nghị, xét công nhận khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu hoặc vườn mẫu nông thôn mới; (3) UBND cấp huyện tổ chức thẩm định, Chủ tịch UBND huyện Quyết định công nhận, công bố khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu hoặc vườn mẫu nông thôn mới; (4) Tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu hoặc vườn mẫu nông thôn mới; (5) Ban phát triển thôn, buôn tự tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí theo quy định của Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu hoặc vườn mẫu nông thôn mới; (6) Khi xét thấy 100% các tiêu chí đều đạt chuẩn theo quy định tiến hành xây dựng báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu hoặc vườn mẫu nông thôn mới) gửi UBND xã đề nghị thẩm tra xét công nhận khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu hoặc vườn mẫu nông thôn mới; (7) Tổ chức thẩm tra, đề nghị xét công nhận khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu hoặc vườn mẫu nông thôn mới; (8 )UBND xã thành lập đoàn thẩm tra kết quả đạt được các tiêu chí của thôn, buôn đề nghị xét công nhận khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới hoặc vườn mẫu nông thôn mới, (thành phần gồm thành viên Ban quản lý xã, đại diện các tổ chức, đoàn thể của xã, cán bộ chuyên môn...) nhằm đánh giá cụ thể mức độ đạt từng tiêu chí của thôn, buôn hoặc từng vườn mẫu; (9) Khảo sát thực tế, tổ chức họp đánh giá cụ thể về kết quả, mức độ đạt được của các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu hoặc vườn mẫu nông thôn mới; (10) Xây dựng tờ trình gửi UBND cấp huyện đề nghị thẩm định, xét công nhận khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu hoặc vườn mẫu nông thôn mới khi có từ 90% trở lên ý kiến nhất trí của các đại biểu dự họp; (11) Trong thời hạn 10 ngày làm việc (từ ngày nhận được đề nghị của Ban phát triển thôn, buôn), UBND xã trả lời bằng văn bản về kết quả xét, đánh giá cụ thể các tiêu chí, nêu rõ lý do trong trường hợp thôn, buôn hoặc vườn mẫu chưa được đề nghị thẩm định xét công nhận khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu hoặc vườn mẫu nông thôn mới; (12) Tổ chức thẩm định, công nhận khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu hoặc vườn mẫu nông thôn mới; (13) UBND cấp huyện thành lập Tổ thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu hoặc vườn mẫu nông thôn mới do Chánh Văn phòng điều phối cấp huyện là Tổ trưởng, thành viên là lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện nhằm thẩm định mức độ đạt được từng tiêu chí của Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu hoặc vườn mẫu nông thôn mới; (14) Tổ thẩm định tổ chức họp, đánh giá cụ thể về mức độ đạt các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu hoặc vườn mẫu nông thôn mới; (15) Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp huyện hoàn thiện hồ sơ, xây dựng tờ trình đề nghị xét, công nhận thôn, buôn nông thôn mới hoặc vườn mẫu nông thôn mới, trình chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định khi có từ 90% trở lên ý kiến nhất trí của các đại biểu dự họp; (16) Trong thời gian 10 ngày làm việc (từ ngày nhận được tờ trình của UBND xã), UBND cấp huyện chỉ đạo thẩm định và công nhận khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu hoặc vườn mẫu nông thôn mới, nêu rõ lý do trong trường hợp thôn, buôn chưa được công nhận khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu hoặc vườn mẫu nông thôn mới./.

TV