Đề nghị rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội không còn phù hợp

Cập nhật lúc: 16:40 29/12/2018

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 5800/BVHTTDL-PC, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn  vị: Một là khẩn trương rà soát các văn bản quv phạm pháp luật quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh, gồm: Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp 2013 quy định “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật...”; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2018 cùa Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số VBQPPL thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ảnh : Lễ cúng cầu mưa của người Ê đê tại huyện Buôn Đôn

Hai là về nội dung rà soát: Những quy định không phù hợp với Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Xin lưu ý: Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg chỉ quy định mang tính khuyến nghị (nên, cần, khuyến khích) nhưng một số địa phương quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh mang tính hạn chế, cấm đoán như: Lễ cưới chỉ được tổ chức sau khi đăng ký kết hôn; mời khách dự cưới trong nội bộ gia đình, giới hạn số lượng khách dự đám cưới, việc tổ chức cưới chỉ mời họ hàng nội ngoại, hàng xóm, bạn bè thân thích và đồng nghiệp cơ quan; không làm cỗ mời khách những ngày tang lễ, cúng 3 ngày, 7 ngày, 49 ngày, 100 ngày, giỗ đầu, giỗ hết, cải táng … những quy định trên cần được rà soát, sửa đổi cho phù hợp với hệ thống pháp luật; Quv định không phù hợp với các VBQPPL khác có liên quan; Quy định đã được thay thế, bãi bỏ bởi các văn bản khác; Quy định đến nay không phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội.

Ảnh: Lễ bỏ mả của người Ja rai tại huyện Ea Súp

Ngoài ra, tại văn bản cũng đề nghị các đơn vị trên cơ sở việc rà soát cần đề xuất hướng xử lý và thời gian hoàn thành việc xử lý đối với các văn bản không còn phù hợp./.

Nhị Bình