Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh làm việc tại huyện Cư M’gar

Cập nhật lúc: 10:36 05/10/2017

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh vừa tổ chức đoàn kiểm tra tình hình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại huyện Cư M'gar do ông Nguyễn Văn Hà, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe Ban chỉ đạo huyện báo cáo những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện phong trào. Trong những năm qua, triển khai Phong trào TDĐKXĐSVH huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành, đoàn thể chính trị- xã hội và sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân đã phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách, tập trung xây dựng huyện ổn định về chính trị, kinh tế phát triển, đảm bảo quốc phòng- an ninh, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước nâng cao.

 Quang cảnh buổi làm việc

          Cuộc vận động đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy tiềm năng và sức mạnh nội lực toàn xã hội. Cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia… nhiều xã đã có cách làm thiết thực như giúp dỡ ngày công, giống cây trồng, vật nuôi, giúp đỡ về vốn, về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, kinh nghiệm làm ăn, về giới thiệu việc làm đã góp phần giải quyết việc làm cho hang ngàn lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng nông thôn; đã xuất hiện nhiều mô hình, hộ gia đình làm ăn giỏi, làm giàu chính đáng, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm…

Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân khôi phục và phát huy tốt cá giá trị văn hóa truyền thống bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại làm phong phú, đa dạng nét văn hóa dân tộc, các buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ đã được nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, các thôn, tổ dân phố có Hội trường sinh hoạt, cùng với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, các lễ hội truyền thống đặc sắc được duy trì hầu hết ở các khu dân cư. Các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan từng bước được xóa bỏ; phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển; truyền thống đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm được phát huy.

Qua số liệu báo cáo, năm 2016 có 31.510/ 36.826 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 85.6%; năm 2017 có 36.171/ 38.245 hộ dăng ký xây dựng gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 94,6%. Đến nay, toàn huyện có 188/189 thôn, buôn, tổ dân phố đã xây dựng hương ước, quy ước; 187/189 thôn, buôn, tổ dân phố đăng ký ra mắt xây dựng thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa; 138/189 thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận đơn vị văn hóa; 141/189 thôn, buôn, tổ dân phố đã xây dựng được cổng chào; 172/189 thôn, buôn, tổ dân phố có hội trường, trong đó có 70/73 buôn có nhà sinh hoạt; 17/17 xã, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng, các khu dân cư đã xây dựng khuyến học, dòng họ khuyến học. Việc bình xét thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa hang năm được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định Năm 2016 có 132/134 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đăng ký cơ quan, đơn vị doanh nghiệp văn hóa đã có có 102 cơ quan đơn vị doanh nghiệp được công nhận; 100% gia đình cán bộ, công chức, viên chức dăng ký xây dựng gia đình văn hóa tại nơi cư trú và thực hiện tốt hương ước khu dân cư.  Toàn huyện có 15 xã và 2 thị trấn, đã có 13 xã và 2 thị trấn làm lễ ra mắt đăng ký xây dựng xã, thị trấn văn hóa; trong năm 2017 có 1 xã đăng ký ra mắt xây dựng xã văn hóa nông thôn mới. Đến nay, có 3 xã đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, gồm Quảng Tiến, Ea Kpam, Ea Tul.

Kiểm tra cơ sở hạ tầng ở xã Ea M'nang

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở các xã, thị trấn và các thôn, buôn, tổ dân phố được chú trọng và ngày càng phát huy; nhiều xã, thị trấn đã xây dụng được mô hình câu lạc bộ như câu lạc bộ Đàn tính hát then của xã Cư M’gar, câu lạc bộ phụ nữ và pháp luật của thị trấn Quảng Phú, câu lạc bộ không sinh con thứ 3, câu lạc bộ giúp nhau làm kinh tế của xã Quảng Tiến, câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình tại xã Ea Kpam….

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được huyện vẫn gặp không ít khó khăn, như: công tác tuyên truyền vận động nhân dân còn hạn chế; một số chương trình chưa sát với thực tiễn; kinh phí đầu tư cho phong trào còn hạn chế; một số thôn, buôn còn thiếu quỹ đất để xây dựng hội trường, nhà văn hóa; đội ngũ cán bộ văn hóa xã chưa được đào tạo bài bản…

Đại diện lãnh đạo huyện phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hà, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện. Ông đề nghị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo huyện cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân. Thường xuyên củng cố, kiện toàn trò Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở để công tác xây dựng đời sống văn hóa trong những năm tiếp theo phát triển cả chiều rộng và chiều sâu; kịp thời phát hiện và nhân rộng các nhân tố điển hình…

           Có thể nói, Phong trào TDĐKXĐSVH huyện Cư Mgar thời gian qua đã từng bước đi vào chiều sâu, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng…   góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

* Sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Phong tràoTDĐKXDĐSVH xã Ea M’nang, huyện Cư M'gar tại đây đoàn đã được nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện phong tràoTDĐKXDĐSVH xã.

Bê tông hóa giao thông nông thôn ở xã Ea M' nang

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, xã Ea M’nang là đơn vị thực hiện khá tốt phong trào này.Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc trong xã đã đoàn kết, tự lực, tự cường phấn đấu vượt qua mọi khó khăn phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa – xã hội. Đời sống của nhân dân trên địa bàn không ngừng được nâng lên, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, mối quan hệ đoàn kết trong thôn, buôn được củng cố; an ninh tật tự luôn được đảm bảo, người dân luôn sống và làm việc theo hiến pháp và phấp luật, chấp hành tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước. đã góp phần vào việc phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương