Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh làm việc tại thị xã Buôn Hồ

Cập nhật lúc: 22:47 10/10/2017

Ngày 10/10, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh vừa tổ chức đoàn kiểm tra quá trình triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại thị xã Buôn Hồ, do ông Nguyễn Văn Hà, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là trưởng đoàn.

Thị xã Buôn Hồ có diện tích tự nhiên là 28.260,99 ha, dân số là 107.953 người, có 12 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 7 phường, 5 xã với 149 thôn, buôn, Tổ dân phố, trong đó 30 buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, có 22 dân tộc anh em cùng sinh sống đã tạo nên một nền văn hóa phong tục đa dạng, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc.

Quang cảnh buổi làm việc

Trong những năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH và Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tác động tích mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, song song với việc triển khai Phong trào và các cuộc vận động, nhiều chính sách an sinh xã hội khác như: Giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, giao thông nông thôn, các chương trình xóa đói giảm nghèo, các chế độ chính sách đối với người có công, công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được các cấp, các ngành, đoàn thể đặc biệt quan tâm; việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực; các tệ nạn xã hội được đẩy lùi và ngăn chặn kịp thời; công tác phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới; công tác bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc được chú trọng, bộ mặt nông thôn và đô thị có nhiều khởi sắc…Các phong trào toàn dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh đã thực sự phát huy được truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “tinh thần tương thân tương ái” và được các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức quan tâm vào cuộc, làm khơi dậy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo nên mối quan hệ gắn bó cộng đồng ở các khu dân cư, làm cho người dân ngày càng ý thức và tự giác trong việc đóng góp trách nhiệm, nghĩa vụ với Nhà nước ở địa phương.       

Hằng năm, Ban Chỉ đạo thị xã thường xuyên được kiện toàn, đồng thời xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch để chỉ đạo, hướng dẫn Ban chỉ đạo các xã, phường kiện toàn tổ chức các hoạt động của phong trào có hiệu quả. Đến nay toàn thị xã có 19.393/22.017 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa;149 thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa; 3/5 xã đã được công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 5/7 phường đã được công nhận danh hiệu phường văn minh đô thị; 98/100 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa… Phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe trong nhân dân được phát triển mạnh mẽ từ thị xã đến cơ sở. Đến nay số người luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 28%, số gia đình tập luyện thể thao thường xuyên là 17,2%. Hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng luôn được quan tâm tổ chức, với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo quần chúng tham gia; nhiều mô hình, nhiều câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ tại các thôn, buôn, tố dân phố đã được các xã, phường quan tâm thành lập và tổ chức hoạt động có hiệu quả. 

Đại diện Ban Chỉ đạo phong trào của thị xã báo cáo quá trình triển khai thực hiện

Việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao trong thời gian qua đã được các cấp ủy Đảng và chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể các cấp và tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia đóng góp với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nhằm phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân. Hiện nay trên địa bàn thị xã có 01 Nhà Văn hóa trung tâm; 01 Hoa viên trung tâm thị xã; 12 trung tâm học tập cộng đồng ở 12 xã, phường; 78 nhà văn hóa ở 149 thôn, buôn, tổ dân phố (trong đó 100% buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ có nhà văn hóa cộng đồng và được trang bị phương tiện thiết yếu để sinh hoạt); 05 nhà văn hóa cấp xã, phường; 05 nhà tập luyện và thi đấu cầu lông, 04 sân tập luyện tennis ở thị xã, 17 sân cỏ nhân tạo; 07 điểm bưu điện văn hoá xã và một số công trình tại thôn, buôn, tổ dân phố. Các công trình trên thường xuyên tổ chức hoạt động, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể dục – thể thao, hội họp của nhân dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trong thị xã. Nhân dân đã hiến đất, đóng góp kinh phí và ngày công, làm mới và nhựa hóa, bê tông hóa được5,767km đường giao thông nông thôn, với tổng kinh phí 1,717 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 881,083 triệu đồng và 923 ngày công; tu sửa hơn 13,5km đường giao thông, với kinh phí 270 triệu đồng và 157 ngày công…Thường xuyên quan tâm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phối hợp với ngành Y tế trong việc tuyên truyền giữ gìn vệ sinh phòng trừ dịch bệnh, 100% xã phường có trạm y tế; 95% thôn, buôn, tổ dân phố và 58,3% xã, phường đạt danh hiệu sức khỏe…

             Ban chỉ đạo cùng với các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể thường xuyên chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; lễ cưới được đơn giản hóa, nhiều hủ tục lạc hậu đã được xóa bỏ; lễ tang được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa của từng dân tộc và hoàn cảnh gia đình; việc tổ chức lễ hội trên địa bàn thị xã đã thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, các nghi lễ - lễ hội được tổ chức trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, hàng năm phối hợp với chính quyền và các ngành tổ chức các lễ hội, lễ cúng bến nước, lễ hội cầu mùa của đồng bào dân tộc Tây Nguyên…

Nhân dân luôn sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thược hiện đầy đủ các nghĩa vụ công dân; tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững,…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các thành viên trong Ban chỉ đạo thị xã và đoàn kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện phong trào ở địa phương, đó là: Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào ở các cấp tuy có bước phát triển nhưng chưa đồng đều; phong trào chưa đi vào chiều sâu, chưa phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, cơ quan, đơn vị từ thị xã đến các xã phường; cấp ủy Đảng, chính quyền ở một số cơ sở có lúc chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào; hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào ở một số cơ sở chưa được thường xuyên; việc nhân rộng các nhân tố điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức; công tác xây dựng gia đình văn hóa, thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa đôi lúc, đôi nơi chất lượng chưa cao; việc tham gia thực hiện phong trào của các tầng lớp nhân dân nhất là ở cơ sở chưa đồng đều; tính tự giác trong nhân dân, vai trò của trưởng thôn, buôn, tổ dân phố chưa được phát huy triệt để; ở một số địa phương việc công nhận các danh hiệu văn hóa ở cơ sở còn chạy theo thành tích, số lượng; kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa còn hạn chế; công tác xã hội hóa về kinh phí xây dựng các thiết chế văn hóa còn gặp khó khăn...

          Cũng tại buổi làm việc, đại diện ban chỉ đạo thĩ xã đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị: Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan có văn bản hướng dẫn chi tiết về triển khai thực hiện Thông tư số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL, ngày 30/9/2014 liên Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Ông Nguyễn Văn Hà, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết luận buổi làm việc

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi giữa Ban chỉ đạo phong trào của thị xã và đoàn kiểm tra nhằm chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, hạn chế; đồng thời giải đáp những vướng mắc trong quá trình triên khai phong trào tại địa phương. Kết luận buổi làm việc ông Nguyễn Văn Hà, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt Đoàn kiểm tra đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được và chia sẻ những khó khăn của địa phương. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo thị xã cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo; khắc phục những hạn chế, khó khăn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân và nhân rộng các nhân tố tiên tiến, điển hình, các mô hình tiêu biểu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền xã hội hóa thể dục, thể thao; khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng của địa phương; thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo để công tác xây dựng đời sống văn hóa trong những năm tiếp theo phát triển cả chiều rộng và chiều sâu...  

Lê Minh