44. Thủ tụcTiếp nhận thông báo về việc đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan

Cập nhật lúc: 08:52 14/08/2017

 

Thủ tụcTiếp nhận thông báo về việc đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan

 

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân thông báo việc đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan chuẩn bị văn bản thông báo về việc đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan.

 Bước 2: Nộp văn bản thông báo trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc gửi qua mạng thông tin điện tử tới địa chỉ mail: vanphong@vhttdl.daklak.gov.vn.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

- Thời gian nộp hồ sơ: vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

+ Sáng:  Từ 7 đến 11 giờ

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30

Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đắk  Lắk vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

 

Cách thức thực hiện:

Nộp văn bản thông báo trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk hoặc gửi qua mạng thông tin điện tử tới địa chỉ mail: vanphong@vhttdl.daklak.gov.vn. Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk. Địa chỉ; Số 48 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (văn bản)

Văn bản thông báo về việc đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan. (mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh).

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

*Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn trả lời.

* Phí, lệ phí: Không

 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thông báo về việc đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài thi/liên hoan (mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh;

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Mẫu số 07

 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012)

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………….., ngày…… tháng……. năm …….

 

 

 

THÔNG BÁO

 

VỀ VIỆC ĐƯA TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH

 

TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI THI/LIÊN HOAN

 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

1. Tên tổ chức, cá nhân thông báo (viết chữ in hoa): …………………………………………………..........................................

 

- Địa chỉ: .........................................................................................................................

 

- Điện thoại:....................................................................................................................

 

2. Nội dung đề nghị:

 

- Tên cuộc thi/liên hoan:...............................................................................................

 

- Tên, địa chỉ, số điện thoại của tổ chức nước ngoài tổ chức thi/liên hoan:..........

 

..........................................................................................................................................

- Địa điểm tổ chức thi/liên hoan:……..……….Quốc gia:…………………

- Thời gian diễn ra cuộc thi/liên hoan: từ ngày…tháng….năm.…đến ngày…..tháng…..năm….

 

- Số lượng tác phẩm (có danh sách kèm theo):..........................................................

 

- Số lượng tác giả (có danh sách kèm theo)................................................................

- Ảnh mẫu đúng với ảnh sẽ dự thi/liên hoan về nội dung, chú thích và được in trên giấy kích thước nhỏ nhất là 10 x 15cm hoặc ghi vào đĩa CD, gửi qua email (file ảnh kích thước 10 x 15cm, độ phân giải 300 dpi);

 

3. Cam kết:

-  Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo về việc đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài thi/liên hoan.

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh và các quy định liên quan về hoạt động đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài thi/liên hoan./.

 

 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THÔNG BÁO

 

Ký, ghi rõ họ tên có đóng dấu (đối với tổ chức)

 

Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)

Các tin khác