43. Thủ tục đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

Cập nhật lúc: 08:52 14/08/2017

Thủ tục đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam *Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức đề nghị đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đắk  Lắk.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

- Thời gian nộp hồ sơ: vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

+ Sáng:  Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30

Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đắk  Lắk vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

 

* Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk. Địa chỉ: 48 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (Mẫu số 05 Ban hành kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012).

 

(2) Thể lệ cuộc thi hoặc nội dung chi tiết chương trình liên hoan, trong đó nêu rõ đơn vị tổ chức, đơn vị phối hợp, ban tổ chức, mục đích tổ chức, thời gian tổ chức, địa điểm tổ chức, nội dung, đối tượng tham gia, điều kiện tham gia, giải thưởng (nếu có).

(3) Danh sách dự kiến ban giám khảo bao gồm ít nhất 2/3 thành viên là nhà nhiếp ảnh có uy tín và trình độ chuyên môn cao.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn trả lời.             

* Phí, lệ phí: Không

 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

 Đơn đề nghị tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (mẫu số 05 Ban hành kèm theo Thông tư số17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012)

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh;

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày có hiệu lực 25/7/2011.

Mẫu số 05

(Ban hành kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012).

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………….., ngày…… tháng……. năm …….

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC THI/LIÊN HOAN

 

TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH TẠI VIỆT NAM

 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

 

1. Tên tổ chức đề nghị tổ chức thi/liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (viết chữ in hoa):…………………………………….............................

 

- Địa chỉ: .........................................................................................................................

 

- Điện thoại:....................................................................................................................

 

2. Nội dung đề nghị tổ chức thi/liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam:

 

- Tên cuộc thi/liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh:...........................................................

 

- Quy mô cuộc thi/liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh:....................................................

 

- Thời gian tổ chức: từ ngày...tháng….năm..….đến ngày…tháng….năm…..

 

- Địa điểm tổ chức:.........................................................................................................

 

3. Cam kết:

-  Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị tổ chức thi/liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam.

 

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh và các quy định liên quan khi tổ chức thi/liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam./.

 

 

 

 

TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ

 

Ký, ghi rõ họ tên có đóng dấu

 

 

Các tin khác