37.Thủ tục Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu của tổ chức, cá nhân ở địa phương

Cập nhật lúc: 08:52 14/08/2017

Thủ tục Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu của tổ chức, cá nhân ở địa phương
a. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân, Tổ chức xin Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu ở địa phương chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đăk Lăk. Địa chỉ: số 17 Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.
- Thời gian nộp hồ sơ: Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: Từ 7giờ00 đến 11giờ 00
Chiều: Từ 13giờ 30 đến 16giờ30
Bước 3: Trả kết qủa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đăk Lăk vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
b.Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, địa chỉ: số 17 Phan Bội Châu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Đơn đề nghị giám định văn hóa phẩm xuất khẩu (BM.GĐ) ban hành kèm theo Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
- Văn hóa phẩm đề nghị giám định;
- Bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định cho phép hợp tác làm phim với nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền; bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định cho phép xuất khẩu di vật, cổ vật (bao gồm cả di vật, cổ vật tái xuất khẩu) của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Tài liệu có liên quan chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của di vật, cổ vật.
d. Thời gian giải quyết:
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp đặc biệt, cơ quan giám định sẽ quyết định thời gian giám định. Biên bản giám định văn hóa phẩm là cơ sở để cơ quan hải quan giải quyết thủ tục xuất khẩu văn hóa phẩm.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định.
h. Lệ phí (nếu có): có

BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG
VÀ LỆ PHÍ CẤP PHÉP XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VĂN HOÁ PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC ngày 06/12/2006
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

* Phí thẩm định nội dung văn hoá phẩm xuất khẩu, nhập khẩu

STT Loại văn hóa phẩm Đơn vị tính Mức thu
(đồng)
1 Các loại ấn phẩm
1.1 Sách, báo, tạp chí các loại Cuốn/tờ 10.000
1.2 Tranh in, ảnh, lịch các loại Cuốn/tờ 20.000
1.3 Các loại ấn phẩm khác Tác phẩm 5.000
2 Các sản phẩm nghe nhìn ghi trên mọi chất liệu
2.1 Phim truyện có độ dài đến 100 phút Tập 50.000
2.2 Phim truyện có độ dài từ 101 phút trở lên Tập 80.000
2.3 Phim (tài liệu, khoa học, hoạt hình...) có độ dài đến 60 phút Tập 20.000
2.4 Phim (tài liệu, khoa học, hoạt hình...) có độ dài từ 61 phút trở lên Tập 40.000
2.5 Các loại khác (bao gồm cả sách điện tử) Tập 20.000
3 Tác phẩm mỹ thuật trên mọi chất liệu
3.1 Tác phẩm mỹ thuật là đồ mới sản xuất Tác phẩm 10.000
3.2 Tác phẩm mỹ thuật là đồ giả cổ Tác phẩm 50.000
Ghi chú: Phí thẩm định nội dung văn hoá phẩm xuất khẩu, nhập khẩu chỉ thu đối với những văn hoá phẩm cần được giám định nội dung do cơ quan có thẩm quyền lựa chọn, thu theo từng lần giám định của sản phẩm và phải thực hiện giám định theo quy định của pháp luật về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm (không được tính theo số lượng sản phẩm của lô hàng).
* Lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm: 20.000 đồng/giấy phép.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: có
Mẫu đơn đề nghị giám định văn hóa phẩm xuất khẩu (BM.GĐ) ban hành kèm theo Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh;
- Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 Hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
- Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế đọ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung và lệ phí cấp phép xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm
- Quyết định số 1668/QĐ-UBND, ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(nếu là cơ quan, tổ chức)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày...... tháng........ năm ……


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
GIÁM ĐỊNH VĂN HOÁ PHẨM XUẤT KHẨU


Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(hoặc) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành

Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân (đề nghị giám định)....................................
................................................................................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................
Điện thoại: ...................................................................................................
Đề nghị ................................................ (tên cơ quan giám định) giám định văn hoá phẩm xuất khẩu dưới đây:
Loại văn hoá phẩm: .....................................................................................
Số lượng:......................................................................................................
Nội dung văn hoá phẩm:..............................................................................
................................................................................................................................
Gửi từ: .........................................................................................................
Đến:..............................................................................................................
Mục đích sử dụng:........................................................................................
Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về xuất khẩu văn hóa phẩm./.

Người đề nghị giám định
(nếu là cơ quan, tổ chức phải ký tên, đóng dấu)

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

Số: /BBGĐNPXK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

… , ngày….. tháng…… năm…..


BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH VÀ NIÊM PHONG
VĂN HÓA PHẨM XUẤT KHẨU

Theo đề nghị của ................ (tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giám định) về việc ..........................................................................................................
Căn cứ các quy định tại Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh và Thông tư số…/TT-BVHTTDL ngày... tháng... năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2012/NĐ-CP.
Bộ/Sở văn hóa, thể thao và du lịch (cơ quan giám định và niêm phong) đã giám định và niêm phong số văn hóa phẩm dưới đây:
Số lượng: .....................................................................................................
Loại văn hóa phẩm: .....................................................................................
Nội dung: .....................................................................................................
........................................................... (đối với di vật, cổ vật phải mô tả hiện vật).
Toàn bộ số văn hóa phẩm trên đã được niêm phong ....................................
Đề nghị .................. (tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giám định) làm các thủ tục để xuất khẩu số văn hóa phẩm trên tại cơ quan Hải quan có thẩm quyền theo quy định./.


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
GIÁM ĐỊNH VÀ NIÊM PHONG
(ký tên, đóng dấu)

Các tin khác