20. Công nhận ban vận động thành lập hội (Liên đoàn, hiệp hội) thể dục thể thao có phạm vi hoạt động trong tỉnh

Cập nhật lúc: 08:52 14/08/2017

Công nhận ban vận động thành lập hội (Liên đoàn, hiệp hội) thể dục thể thao có phạm vi hoạt động trong tỉnh

 a) Trình tự thực hiện:

      Bước 1: Cá nhân xin Công nhận ban vận động thành lập hội (liên đoàn, hiệp hội) thể dục thể thao có phạm vi trong tỉnh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đăk Lăk. Địa chỉ: số 48 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

- Thời gian nộp hồ sơ: Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng: Từ 7giờ00 đến 11giờ 00

Chiều: Từ 13giờ 30 đến 16giờ30 

 

Bước 3: Trả kết qủa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đăk Lăk vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk

c) Hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị công nhận Ban vận động thành lập các Liên đoàn, Hội, Câu lạc bộ thể thao gồm:

- Đơn đề nghị công nhận Ban vận động thành lập các Liên đoàn, Hội, Câu lạc bộ thể thao( Theo mẫu ).

- Danh sách và Lý lịch trích ngang của các thành viên Ban vận động thành lập Liên đoàn, Hội, Câu lạc bộ thể thao

d) Thời gian giải quyết: 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

e) Đối tượng thực hiện tổ chức hành chính Cá nhân

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục đó). 

 Mẫu tự biên soạn


 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                         ......................., ngày      tháng     năm 200......

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN

BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI ( LIÊN ĐOÀN, HIỆP HỘI)...........

 


Kính gửi: - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Lăk

            Tôi tên: ..........................................................................................................

            Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................

            Nguyên quán: ................................................................................................

            Tôi làm đơn này thay mặt cho nhóm người yêu thích bộ môn ....................,

đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Lăk xem xét công nhận Ban vận động thành lập Hội (Liên đoàn, Hiệp hội thể dục thể thao)....................................... ....................................................................................................................................

Cụ thể như sau:

1.      Tên Hội..........................................................................................................

2.      Tôn chỉ, mục đích của Hội:...........................................................................

3.      Lĩnh vực hoạt động:.......................................................................................

4.      Phạm vi hoạt động:........................................................................................

5.      Trụ sở:...........................................................................................................

6.      Tài chính hoạt động:......................................................................................

7.      Dự kiến thời gian trù bị thành lập Hội:.........................................................

Nếu được quý Sở công nhận, chúng tôi tổ chức thực hiện và chấp hành đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

            Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

 

- Như trên.                                                                                                 Người viết

 

h) Lệ phí: Không

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ công nhận Ban vận động thành lập hội (liên đoàn, hiệp hội) thể dục thể thao.  

            - Thông tư số 01/2004/TT-BNV, ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/ 7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Các tin khác