18.Cấp phép tổ chức hội chợ, triễn lãm du lịch

Cập nhật lúc: 08:52 14/08/2017

 

Cấp phép tổ chức hội chợ, triễn lãm du lịch

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức xin Cấp phép tổ chức hội chợ, triễn lãm du lịch chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

 

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đăk Lăk. Địa chỉ: số 17 Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

- Thời gian nộp hồ sơ: Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng: Từ 7giờ00 đến 11giờ 00

Chiều: Từ 13giờ 30 đến 16giờ30 

 

Bước 3: Trả kết qủa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đăk Lăk vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, địa chỉ: số 17 Phan Bội Châu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

          c) Thành phần, số lượng hồ sơ : 01 bộ hồ sơ bao gồm :

1. Đơn đăng ký tổ chức hội chợ, triễn lãm du lịch

2. Kế hoạch tổ chức, trong đó thể hiện rõ tên, chủ đề, thời gian, địa điểm, quy mô dự kiến, cách thức tổ chức, nguồn kinh phí

3. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp

4. Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm tổ chức hội chợ, triển lãm.

 d) Thời hạn giải quyết :

Trong thời gian mười lăm ngày kể từ khi nhận hồ sơ đăng ký, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có văn bản trả lời, trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.

            Đơn vị tổ chức hội chợ, triển lãm liên ngành có nội dung du lịch được quyền đăng ký với cơ quan quy định tại điểm b khoản này hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lời bằng văn bản, sau khi có ý kiến của cơ quan quản lý liên quan có thẩm quyền.

   Trong trường hợp thay đổi nội dung đã đăng ký, đơn vị tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan tiếp nhận đăng ký tối thiểu ba mươi ngày trước ngày dự kiến diễn ra sự kiện.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức

            e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch ĐắkLắk

            g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy phép

            h) Lệ phí :     Mức lệ phí thực hiện theo quy định của Luật Du lịch, Nghị định 92/2007/NĐ-CP, Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL đến nay chưa được hướng dẫn.

            i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Đơn đăng ký tổ chức hội chợ - Triễn lãm du lịch theo mẫu quy định tại phụ lục số 18

Phụ lục số 18

(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL

ngày 30 tháng 12  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

 

 Tên đơn vị…....                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                      Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

                                                        Hà Nội, ngày    tháng    năm 20.....

 

 

Đơn đăng ký

TỔ chỨc HỘi chỢ -TriỂn lãm du lỊch

        

            Kính gửi:.....................................................................................................

 

          Căn cứ Luật Du lịch, ngày 01 tháng 01 năm 2006 và Nghị định số 92/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số diều của Luật Du lịch; căn cứ Thông tư số…......./2008/TT-BVHTTDL ngày ... tháng ... năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của nước ngoài, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch; căn cứ vào yêu cầu và điều kiện thực tế, khả năng tổ chức Hội chợ (Triển lãm) du lịch, sự kiện du lịch quốc gia (quốc tế),

           

Chúng tôi xin đăng ký tổ chức Hội chợ (Triển lãm) du lịch, sự kiện du lịch quốc gia (quốc tế), cụ thể như sau:

 

1- Tên doanh nghiệp:...............................................................................................

2- Trụ sở đặt tại:.......................................................................................................

3- Điện thoại cơ quan:..................................Fax:....................................................

4- Ngành nghề kinh doanh ( hoặc chức năng, nhiệm vụ tại quyết định thành lập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền....................................................................

.................................................................................................................................

5- Giấy phép đăng ký kinh doanh số:............../ngày...../tháng....../năm 200...........

6- Vốn điều lệ:.........................................................................................................

7-Tài khoản tiền Việt số:.............................tại ngân hàng......................................

Tài khoản ngoại tệ số:..................................tại ngân hàng......................................

8- Số lần đăng cai tổ chức Hội chợ (Triển lãm) du lịch, sự kiện du lịch quốc gia quốc tế:………..………(có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền)

9- Địa điểm dự kiến tổ chức:...................................................................................

10- Thời gian dự kiến:.............................................................................................

11- Đề án tổ chức:....................................................................................................

 

            Nếu được tổ chức, chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật và các quy định của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch./.

 

                                                                                                       THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                                             (ký tên, đóng dấu)

 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

-  Đối tượng được tổ chức các hội chợ, triển lãm du lịch gồm doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hội chợ, triển lãm; tổ chức xúc tiến thuộc các bộ, ngành, địa phương; hiệp hội ngành nghề.

- Thời điểm đăng ký chậm nhất trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức và tối thiểu sáu tháng trước khi diễn ra sự kiện.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

            - Luật Du lịch số 44/2005/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 14/6/2005.

            - Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, ngày 01/6/2007 của Chính phủ.

            - Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Quyết định số 1668/QĐ-UBND, ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các tin khác