Cơ cấu tổ chức

Cập nhật lúc: 15:38 16/12/2016

A. Ban Giám đốc Sở

Gồm: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc

1. Ông Thái Hồng Hà - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của cơ quan, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

+ Tổ chức cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

+ Thi đua khen thưởng, kỷ luật; pháp chế; giải quyết khiếu nại, tố cáo; cải cách hành chính;

+ Kế hoạch tài chính; xây dựng cơ bản;

+ Xây dựng Đảng; bảo vệ chính trị nội bộ; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

+ Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc trách nhiệm của Sở; quy hoạch, phát triển thể thao thành tích cao và phong trào thể thao quần chúng của tỉnh;

+ Làm Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu trách nhiệm xuất bản các Bản tin, Tập san của Ngành; Chương trình truyền hình Văn hóa và Du lịch;

+ Chủ tịch Hội đồng nâng lương; Thi đua - khen thưởng; kỷ luật của Sở.

- Trực tiếp theo dõi chỉ đạo các phòng và đơn vị: Tổ chức - Pháp chế; Kế hoạch - Tài chính; Quản lý Thể dục thể thao; Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao.

- Theo dõi và chỉ đạo Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

- Chủ tài khoản các nguồn kinh phí ngân sách cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Ông Đặng Gia Duẩn - Phó Giám đốc Sở

- Giúp Giám đốc Sở  chỉ đạo, quản lý, điều hành các lĩnh vực công tác quản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, triển lãm, công tác thanh tra, công tác đối ngoại, công tác nghiên cứu khoa học, công tác tuyên truyền của Ngành; Trưởng ban Biên tập Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu trách nhiệm nội dung, Phó Trưởng ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Sở. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về các lĩnh vực, nhiệm vụ được Giám đốc Sở phân công;

- Là người phát ngôn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk;

- Phó Chủ tịch Hội đồng nâng lương; Thi đua - khen thưởng; kỷ luật của Sở;

- Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo của tỉnh (khi được Giám đốc Sở phân công);

- Là chủ tài khoản thứ 2;

- Điều hành hoạt động của cơ quan khi Giám đốc Sở đi vắng (khi được ủy quyền);

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý văn hóa; Trung tâm Văn hóa; Đoàn Ca múa Dân tộc; Thanh tra Sở.

- Theo dõi và chỉ đạo Cụm thi đua số 1 (Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện: Cư M’gar, Krông Búk, Ea H’Leo, Buôn Đôn, Ea Súp). 

3. Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu - Phó Giám đốc

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, quản lý, điều hành các lĩnh vực công tác quản lý nhà nước về du lịch; di tích, di sản văn hóa, công tác văn phòng; bảo tàng. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về các lĩnh vực, nhiệm vụ được Giám đốc Sở phân công;

- Phó Chủ tịch Hội đồng nâng lương; Thi đua - khen thưởng; kỷ luật của Sở;

- Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo của tỉnh (khi được Giám đốc Sở phân công);

- Điều hành hoạt động của cơ quan khi Giám đốc Sở đi vắng (khi được ủy quyền);

- Là chủ tài khoản thứ 3;

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở; Phòng Quản lý du lịch; Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch; Bảo tàng Đắk Lắk;

- Theo dõi và chỉ đạo cụm thi đua số 3 (Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện: Krông Bông, Lắk, Cư Kuin, Krông Ana và thành phố Buôn Ma Thuột).

4. Ông Lê Phúc Long - Phó Giám đốc

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, quản lý, điều hành các lĩnh vực công tác quản lý nhà nước về gia đình, văn hóa đọc, thư viện, điện ảnh; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng nông thôn mới của tỉnh; công tác tự vệ, an ninh quốc phòng; chịu trách nhiệm nội dung, Trưởng ban Biên tập Chương trình Truyền hình Văn hoá và Du lịch Đắk Lắk. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về các lĩnh vực, nhiệm vụ được Giám đốc Sở phân công;

- Phó Chủ tịch Hội đồng nâng lương; Thi đua - khen thưởng; kỷ luật của Sở;

- Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo của tỉnh (khi được Giám đốc Sở phân công);

- Điều hành hoạt động của cơ quan khi Giám đốc Sở đi vắng (khi được ủy quyền);

- Là chủ tài khoản thứ 4;

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Xây dựng nếp sống Văn hoá và Gia đình; Thư viện tỉnh; Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng;

- Theo dõi và chỉ đạo Cụm thi đua số 2 (Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện: Krông Pắc, Ea Kar, Krông Năng, M’Đrắk và thị xã Buôn Hồ).

B. Các phòng chuyên môn trực thuộc Sở:

1. Văn phòng Sở

2. Phòng Tổ chức – Pháp chế

3. Thanh tra Sở

4. Phòng Kế hoạch – Tài chính

5. Phòng Quản lý Văn hóa

6. Phòng Quản lý thể dục thể thao

7. Phòng Quản lý Du lịch

8. Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình.

C. Các đơn vị Sự nghiệp trực thuộc Sở:

1. Trung tâm Văn hóa  

2. Bảo tàng Đắk Lắk

3. Thư viện tỉnh

4. Đoàn Ca múa Dân tộc

5. Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng

6. Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao  

7. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch.