Cơ cấu tổ chức

Cập nhật lúc: 15:38 16/12/2016

A. Các phòng trực thuộc Sở:

1- Ban Giám đốc Sở gồm: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc;

2- Văn phòng Sở;

3- Phòng Tổ chức – Pháp chế;

4- Thanh tra Sở;

5- Phòng Kế hoạch – Tài chính;

6- Phòng Quản lý văn hóa;

7- Phòng Quản lý Di sản văn hóa;

8- Phòng Quản lý thể dục thể thao;

9- Phòng Thể thao thành tích cao

10- Phòng Nghiệp vụ Du lịch;

11- Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình;

 

   B. Các đơn vị Sự nghiệp trực thuộc Sở:

1- Trung tâm Văn hóa tỉnh;

2- Bảo tàng tỉnh;

3- Ban Quản lý Di tích;

4- Thư viện tỉnh;

5- Đoàn Ca múa Dân tộc;

6- Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng;

7- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh;

8- Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch;

9- Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh.

 II. Lãnh đạo Sở:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

E-Mail

Cơ quan

Di động

1

H’ Lim Niê

Giám đốc

3.508.789

0945.536.536

hlimnie@vhttdl.daklak.gov.vn

2

Phạm Tâm Thanh

Phó Giám đốc

3.502.939

0975.599.539

thanhpt@vhttdl.daklak.gov.vn

3

Đặng Gia Duẩn

Phó Giám đốc

3.852.025

0914.722.723

duandg@vhttdl.daklak.gov.vn

4

Nguyễn Văn Hà

Phó Giám đốc

3.811.188 

0942.071.177

hanv@vhttdl.daklak.gov.vn

III. Lãnh đạo các Phòng, Ban:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

E-Mail

Cơ quan

Di động

1

Võ Đình Đoài

Quyền Chánh Văn phòng

3.927.666

0905.318.174

doaivd@vhttdl.daklak.gov.vn

2

Nguyễn Tấn Vinh

Q. Chánh Văn phòng

3.852.409

0905.714.097

vinhnt@vhttdl.daklak.gov.vn

3

Lê Mân

TP. Tổ chức – Pháp chế

3.819.660

0982.071.863

manle@vhttdl.daklak.gov.vn

4

Đặng Thị Cẩm Hà

PTP. Tổ chức – Pháp chế

3.927.222

0903.511.974

hadc@vhttdl.daklak.gov.vn

5

Phan Chí Dũng

PTP. Tổ chức – Pháp chế

3.927.222

0927.005.005

dungpc@vhttdl.daklak.gov.vn

6

Trịnh Văn Thùy

Chánh Thanh tra

3.810.618

0979.869.000

thuytv@vhttdl.daklak.gov.vn

7

Đào Đức Thắng

P. Chánh Thanh tra

3.859.528

0914.192.567

thangdd@vhttdl.daklak.gov.vn

8

Nguyễn Thị Phương Thúy

P. Chánh Thanh tra

3.859.528

0905.379.603

thuyntp@vhttdl.daklak.gov.vn

9

Lê Thị Chung

TP. Kế hoạch – Tài chính

3.505.535

0913.343.003

chunglt@vhttdl.daklak.gov.vn

10

Lê Phúc Long

PTP. Kế hoạch – Tài chính

3.889.555

0914.565.779

longlp@vhttdl.daklak.gov.vn

11

Trần Văn Phụng

TP. Quản lý văn hóa

3.841.676

0903.521.293

khoibv@vhttdl.daklak.gov.vn

12

Y Kô Niê

PTP. Quản lý văn hóa

3.842.511

0914.058.308

ykonie@vhttdl.daklak.gov.vn

13

Võ Thị Phượng

PTP. Quản lý văn hóa

3.813.505

0982.049.335

phuongvt@vhttdl.daklak.gov.vn

14

Lê Ngọc Quế

TP. Quản lý Di sản

văn hóa

3.882.345

0913.786.385

queln@vhttdl.daklak.gov.vn

15

Y Chen Niê

PTP. Quản lý Di sản văn hóa

3.888.678

0914.044.137

ychennie@vhttdl.daklak.gov.vn

16

Hoàng Trung Kiên

TP. Quản lý Thể dục Thể thao

3.889.333

0989.470.999

kienht@vhttdl.daklak.gov.vn

17

Nguyễn Thanh Chương

PTP. Quản lý Thể dục Thể thao

3.843.600

0913.436.580

chuongnt@vhttdl.daklak.gov.vn

18

Nguyễn Xuân Hoà

PTP. Quản lý Thể dục Thể thao

3.843.600

0914.032.128

hoanx@vhttdl.daklak.gov.vn

19

Phan Xuân Hùng

TP. Thể thao thành tích cao

3.883.456

0905.111.732

hungpx@vhttdl.daklak.gov.vn

20

Phạm Trung

PTP. Thể thao thành tích cao

3.927.555

0914.041.057

trungp@vhttdl.daklak.gov.vn

21

Bùi Huy Thái

PTP. Thể thao thành tích cao

3.843.600

0984.222.482

thaibh@vhttdl.daklak.gov.vn

22

Nguyễn Thụy Phương Hiếu

TP. Quản lý Du lịch

3.555.858

0985.400.275

hieuntp@vhttdl.daklak.gov.vn

23

Nguyễn Sơn Hưng

PTP. Quản lý Du lịch

3.858.358

0905.197.501

hungns@vhttdl.daklak.gov.vn

24

Lê Minh Hảo

PTP. Quản lý Du lịch

3.858.358

0985.859.339

haolm@vhttdl.daklak.gov.vn

25

Nguyễn Đẩu

TP. Xây dựng nếp sống

văn hóa và gia đình

3.889.222

0935.050.490

daun@vhttdl.daklak.gov.vn

26

Lê Bá Khánh Trình

PTP. Xây dựng nếp sống

văn hóa và gia đình

3.854.766

0976.636.956

trinhlbk@vhttdl.daklak.gov.vn

27

Phan Thị Nhung

PTP. Xây dựng nếp sống

văn hóa và gia đình

3.819.660

0942.111.942

nhungpt@vhttdl.daklak.gov.vn