Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 10:24 20/09/2021

Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Chương trình số 13-CTr/TU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”

Ảnh minh họa (Nguồn: vietnamplus.vn)

Chương trình số 13-CTr/TU đã đánh giá tình hình triển khai công tác gia đình trên địa bàn tỉnh sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa VIII) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với những kết quả đạt được cùng những khó khăn hạn chế để đề ra định hướng, giải pháp phù hợp với tình hình mới.

Quan điểm của Chương trình: Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi gống, môi trường lưu giữ, giáo dục, trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc cho các thành viên trong gia đình. Xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc, là vấn đề hết sức hệ trọng của dân tộc. Công tác xây dựng gia đình vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững đất nước; công tác xây dựng gia đình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, của cả hệ thống chính trị. Việc triển khai thực hiện phải đồng bộ, thường xuyên. Đồng thời, gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới,…

Mục tiêu của Chương trình nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, xác định rõ hoạt động của gia đình là trọng tâm của các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình; tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc và động lực cho sự phát triển bền vững đất nước; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác xây dựng gia đình, trong đó chú trọng nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình. Phát huy vai trò của gia đình và cộng đồng trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Chương trình cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, gồm: (1) Nghiên cứu, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng gia đình; nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; (2) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách về gia đình theo hướng lấy hoạt động của gia đình làm trọng tâm, bảo đảm sự gắn kết xã hội và vai trò của gia đình; (3) Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình, xây dựng, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới; (4) Đẩy mạnh, đổi mới công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình; các chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình; các rủi ro đối với gia đình, giúp người dân chủ động phòng ngừa các ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình.

Triển khai Chương trình trên, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chương trình số 13-CT/TU nêu trên, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh để chỉ đạo tổ chức triển khai đúng quy định.

Dương Duy