Triển khai thi hành một số nội dung của Luật Lâm nghiệp liên quan đến hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 14:41 26/04/2019

Luật Lâm nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 với nhiều điểm mới liên quan đến hoạt động du lịch sinh thái. Cụ thể, theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, thì “Chủ rừng xây dựng Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí phù hợp với Phương án quản lý rừng bền vững được duyệt” theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/1018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững.

Tham quan Đồi Cư H’Lâm

Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk chưa có Ban quản lý rừng đặc dụng nào xây dựng và được phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững; do đó không có cơ sở để cho Hội đồng thẩm định đề cương, dự toán kinh phí Đề án cho thuê môi trường rừng đặc dụng để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí để các chủ rừng tổ chức thực hiện.

Để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho các đơn vị chủ rừng, doanh nghiệp trong việc tổ chức du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất việc triển khai xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững theo quy định tại Khoản 2, Điều 24 Luật Lâm nghiệp và hướng dẫn tại Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền ững, bắt đầu từ năm 2019. Trên cơ sở Phương án được phê duyệt xây dựng Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong các Ban Quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ theo quy định tại Điều 14, 23 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với Sở Tài chính thống nhất về kinh phí, kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững và Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong các Ban Quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chính quyền địa phương và các chủ  rừng nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo pháp luật.

Duy Hà